Informace o možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata 1. stupně,  

srdečně Vás všechny zdravím a děkuji za Vaši práci a píli při vzdělávání na dálku. Dle harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení bylo stanoveno datum 25. 5. 2020 pro obnovení výuky na 1. stupni základních škol. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za podmínek stanovených MŠMT.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. K zajištění organizace vzdělávací aktivity potřebuje škola zjistit zájem ze strany zákonných zástupců. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. Tuto informaci laskavě sdělte třídnímu učiteli vašeho dítěte. Využije-li zákonný zástupce možnosti osobní přítomnosti svého dítěte ve škole, musí nejpozději při prvním vstupu do budovy tj. 25. 5. 2020 odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců.  Čestné prohlášení naleznete na webových stránkách naší školy, případně jej zašle na vyžádání třídní učitel vašeho dítěte, je možno vyzvednout i v kanceláři školy.  Škola bude realizovat dopolední vzdělávací aktivity žáků, v čase 4 až 5 vyučovacích hodin, rozvrh bude upřesněn. Odpoledne škola plánuje realizovat zájmové aktivity žáků. Při této příležitosti žádáme zákonné zástupce o sdělení, zda využijí možnosti odpoledního výchovně vzdělávacího a zájmového vzdělávání pro své dítě.  Tuto informaci také sdělte třídnímu učiteli svého dítěte, v případě Vašeho kladného rozhodnutí nahlaste hodinu odchodu dítěte v odpoledních hodinách. 

Organizace vzdělávací aktivity žáků 1.stupně:
1) základní škola zajišťuje  aktivity pro skupiny max. 15 žáků, přednostně z jedné třídy popř. ročníku
2) vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
3) vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část /cílem a obsahem dopolední části je vzdělávací obsah, cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
4) ranní družina není poskytována
5) škola vede evidenci o docházce žáků do skupin
6) začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na dobu za běžných podmínek tj. 8:00 hodin
7) konec vzdělávacích a zájmových aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, zatím předpokládáme maximálně do 16:00 hodin   
8) přihlášení žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, je nutné zájem o stravování předem nahlásit, nejpozději do 18. 5. 2020

Skutečnosti související s organizací výuky:

  • vstup do budovy školy bude žákům umožněn prostřednictvím čipů /čas otevření pro žáky bude upřesněn dle zájmu rodičů s přihlédnutím k personálním možnostem školy/,vstup do budovy nebude umožněn doprovázejícím osobám
  • je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrýt si ústa a nos
  • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
  • škola zajistí maximální dodržování hygienických pravidel dle manuálu MŠMT (viz webové stránky naší školy)

Vážení rodiče, naše škola se bude snažit i při takto přísných hygienických opatřeních zajistit vašim dětem bezpečné a příjemné prostředí.    

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

MŠMT příloha ochrana zdravÍ ZŠ

MŠMT příloha příloha čestné prohlášení