Informace pro rodiče – obnovení školní docházky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata 1. stupně,  

srdečně Vás všechny zdravím a velmi mne těší, že se s většinou Vašich dětí a našich žáků opět setkám dne 25. 5. 2020 v naší škole. Zasílám Vám bližší informace týkající se obnovení školní docházky žáků 1. stupně. Od pondělí 25. 5. 2020 bude zajištěna dopolední výuka a odpolední zájmová část v obou školních budovách tj. v budově ZŠ Hlinecké a v budově školy na Vinařického náměstí.

Níže uvádím informace související s organizací výuky: 

 • Nejpozději před vstupem do budovy školy musí žák /zákonný zástupce/ odevzdat vyplněné „čestné prohlášení“, které převezme určený pracovník školy. Netýká se těch, kteří již čestné prohlášení odevzdali. V souladu s Metodickým pokynem MŠMT by nebylo možné umožnit žákovi vstup do budovy školy při neodevzdání vyplněného čestného prohlášení.
 • Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, dodržovat povinnost zakrýt si nos a ústa.
 • Škola pro žáky, kteří přijdou až na „výuku“, bude otevřena od 7:30 hodin.
 • Škola pro žáky, kteří jsou přihlášeni do „ranní skupiny“, bude otevřena od 6:00 hodin.
 • Při vstupu do budovy školy použijí žáci čipy.
 • Zákonným zástupcům /doprovázejícím osobám/ nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Žáci budou plynule procházet šatnou své třídy a přezují se.
 • Po opuštění šatny použije žák dezinfekci na ruce.
 • Žák půjde nejkratší cestou do své kmenové třídy, kde bude přítomna paní učitelka.
 • Vzdělávací aktivity /dopolední výuka a odpolední zájmová část/ budou organizovány každý den od pondělí do pátku.
 • Docházka žáků bude evidována v třídní knize.
 • Nepřítomnost žáka ve škole bude zákonný zástupce povinen včas nahlásit třídnímu učiteli, případně do kanceláře školy.
 • Dopolední výuka bude zahájena každý den v 8:00 hodin.
 • Rozvrh vyučovacích hodin bude plně v kompetenci paní učitelky třídní, totéž platí o postupném rozvrhu přestávek /bližší informace obdrží žáci od svých vyučujících/.
 • Časy ukončení dopolední výuky budou stanoveny v intervalech dle harmonogramu. Každá třída bude končit výuku v jiném čase.
  • 1. A ukončení výuky 11:15 hod.
  • 1. B ukončení výuky 11:20 hod.
  • 2. A ukončení výuky 11:30 hod.
  • 2. B ukončení výuky 11:35 hod.
  • 3. A ukončení výuky 11:40 hod.
  • 3. B ukončení výuky 11:45 hod.
  • 4. A ukončení výuky 11:35 hod.
  • 4. B ukončení výuky 11:20 hod.
  • 5. A ukončení výuky 11:25 hod.
  • 5. B ukončení výuky 11:45 hod.
 • Po ukončení výuky budou odcházet žáci po skupinách na oběd za dohledu vyučujícího.
 • Žáky, přihlášené k odpolední zájmové činnosti, si po obědě převezme určený pedagog.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla vycházející z Manuálu MŠMT (Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce škol. roku 2019/20).
 • Vzdělávání na dálku bude od 25. 5. 2020 do konce školního roku částečně redukováno z důvodu vzdělávání většiny žáků 1. stupně prezenční formou ve škole.

Vážení rodiče, věřím, že i za tak složitých podmínek budou přítomní žáci s výukou a aktivitami ve skupinách spokojeni.  Zároveň doufám, že i Vám rodičům odpadne řada starostí, souvisejících s dálkovým vzděláváním Vašich dětí.  

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy