Informace rodičům

Vážení čtenáři, milí rodiče, jistě všichni víte a mnohých se osobně dotýká částečné uvolňování a otevírání škol všech stupňů pro žáky a studenty. Pandemie koronaviru přinesla zákaz přímé účasti žáků i studentů ve výuce. Ze dne na den byly školy uzavřeny. Nikdo z nás nepředpokládal, že uzavření škol se protáhne na tak dlouhou dobu.

Nastalo velmi náročné období „vzdělávání žáků na dálku“, které prověřilo nás všechny, jak dokážeme reagovat na zcela mimořádnou, neobvyklou a dosud neznámou situaci. Přítomnost učitele ve výuce byla nahrazena různými ON LINE prvky vzdělávání. Tento způsob vzdělávání se někde daří lépe, jinde méně a to z důvodu nestejných podmínek k dálkovému vzdělávání. Poděkování patří všem žákům, ale i jejich rodičům, kteří projevují mimořádnou snahu, píli a zodpovědnost v této formě vzdělávání a svým přístupem pomáhají i nám, pedagogům.

Po dvou měsících / 11. 5. 2020/ se do školy vrátili žáci 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, přišli i žáci, kteří mají zájem se vzdělávat v českém jazyce a matematice. Do školy nastoupila jedna skupina žáků, výuka probíhá dvakrát týdně po čtyřech hodinách a po domluvě s vyučujícím je výuka posílena ještě o jeden den v týdnu. Na přijímací zkoušky připravují žáky vyučující, kteří je učí za normálních podmínek.

Dle harmonogramu uvolňování nastoupili do škol na konci května i žáci 1. stupně. Škola se snažila nabídnout žákům a rodičům takové aktivity, které mají smysl pro žáka a rodičům také pomohou. Byly nabídnuty ranní a odpolední skupinky pro žáky, dopoledne probíhá vyučování žáků ve skupinách, výuku vede třídní učitel. Výuka je zpravidla čtyřhodinová, časy ukončení výuky žáků jsou v skupině jiné z důvodu odchodu žáků na oběd a nemíchání skupin. Zahájení výuky je pro všechny žáky ve stejnou hodinu a to v 8:00 hodin, což jistě ocení rodiče, kteří se potřebují dostat do práce.

Žáci, kteří dobrovolně chodí do školy a učí se dopoledne s paní učitelkou třídní, již nedostávají domácí úkoly. Žáci, kteří do školy nenastoupili, jsou nadále vzděláváni distanční formou. Z 1.stupně využilo přítomnost ve škole přes 65% žáků. I za velmi přísných pravidel Metodického pokynu MŠMT se dosud škole daří zajišťovat dětem bezpečné a příjemné prostředí.

Další plánovanou uvolňovací etapou je otevírání školy pro žáky 2. stupně, ti by měli dobrovolně přijít do školy v pondělí 8. 6., zatím jejich třídní učitelé zjišťují zájem ze strany rodičů a samotných žáků. Zákonní zástupci byli s předstihem informováni o možnosti přítomnosti svého dítěte ve škole. Plánované třídnické hodiny a konzultace pro žáky 2. stupně může škola realizovat s přihlédnutím na personální a prostorové možnosti školy.

Závěrem mi dovolte vyjádřit velký dík všem, kteří nastalou situaci přijali s nadhledem a s výzvou, naučit se „něco nového“. Děkuji všem pedagogům, kteří v této náročné době pracují s ranními a odpoledními skupinami, děkuji všem, kteří zajišťují výuku žáků a k tomu ještě s plným pracovním nasazením vzdělávají žáky, kteří do školy nenastoupili. Velké uznání patří všem rodičům, kteří podporují a snaží se pomoci svým dětem při vzdělávání na dálku.

Vážení čtenáři, milí rodiče, věřím v důležitost a smysl vzdělávání našich dětí, věřím v potřebu vzdělávání dětí ve školách. Nepochybuji o nutnosti povinné školní docházky. A proto doufám, že současná polovičatá školní docházka, založena na dobrovolnosti a zmatečnosti, brzy skončí.

Budu moc ráda, když v září začnou všechny děti povinně chodit do školy a náš dosud kvalitní vzdělávací systém začne opět naplno fungovat.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy