Novinky

Informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

podle posledních informací ministerstva školství a zdravotnictví by měli od pondělí 30. 11. 2020 nastoupit do školy kromě 1. a 2. tříd také žáci většiny dalších ročníků.

Žáci 1. stupně (1. – 5. ročníku)

 • budou mít pravidelnou prezenční výuku, tedy budou chodit do školy všichni bez střídání tříd
 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu 
 • školní družina bude fungovat v upraveném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření, přednostně pro děti zaměstnaných rodičů (děti budou rozděleny do oddělení podle ročníků tak, jak to umožňuje opatření MŠMT)
 • po celou dobu pobytu ve škole i v družině musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 6. – 8. ročníku

 • budou mít rotační prezenční výuku, budou tedy vždy jeden týden ve škole a další týden zůstanou doma, kde se budou jako dosud vzdělávat distančně (online hodiny + samostatná domácí práce)

Střídání tříd:

od 30. 11. do 4. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A ve škole 7.B, 8.A, 8.B distančně
od 7. 12. do 11. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A distančně 7.B, 8.A, 8.B ve škole

(dále střídání po týdnech až do odvolání)

 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky pro žáky 9. A, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší, hodiny odpadnou (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
 • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 9. ročníku

 • budou mít pravidelnou prezenční výuku bez střídání
 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
 • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Školní jídelna

Školní jídelna funguje za přísnějších hygienických opatření.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a budou se prezenčně vzdělávat, mají obědy přihlášeny. 

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, ale nejsou zrušeny hodiny TV a HV, je doporučen např. pobyt venku. Žáci by s sebou měli mít vhodné oblečení na ven.

Budova školy bude pro žáky otevřena v 7:40 hod. (kromě školní družiny)

Nástup žáků 1. a 2. tříd do školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT a Vlády ČR (zlepšení epidemiologické situace v naší zemi) je od středy 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol při vzdělávání ve škole.   

Organizace výuky žáků:

1) účast žáka při vzdělávání ve škole je povinná
2) výuka ve škole začne pro všechny žáky v 8:00 hodin
3) škola bude pro žáky, kteří nepůjdou do školní družiny, otevřena od 7:30 hodin
4) po celou dobu pobytu žáka ve škole platí povinnost nošení ochrany úst a nos /rouška, šátek, šál/
5) žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek /2 – 3 roušky na den/
6) žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
7) žák bude mít s sebou vhodné oblečení na venkovní pobyt
8) rozvrh vyučovacích hodin žáka je v kompetenci třídního učitele
9) harmonogram ukončení výuky:
1. A výuka ukončena denně v 11:25 hodin  –  odchod na oběd
1. B      výuka ukončena denně v 11:30 hodin  –  odchod na oběd
2. A      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:30 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:35 hodin – odchod na oběd  
2. B      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:35 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:40 hodin – odchod na oběd

10) obědy ve školní jídelně budou žákům automaticky přihlášeny

Organizace školní družiny:

Vedení školy se snaží vyhovět zákonným zástupcům a zajistit provoz školní družiny. Z důvodu přísných požadavků Manuálu MŠMT /pouze homogenní skupiny žáků/a s tím související nemožné personální zajištění, bude provoz ranní školní družiny zajištěn tzv. korzujícím dohledem/podobné jako o přestávkách/dle doporučení MŠMT, žáku po příchodu do školy bude umožněn vstup do své třídy.  Při pobytu ve školní družině bude žák nosit ochranu úst a nosu /roušku/, bude dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Provoz odpolední školní družiny bude ukončen nejpozději v 16:00 hodin.  

Vážení rodiče, naše škola se bude i nadále maximálně  snažit za nastavených přísných hygienických  opatřeních zajišťovat vašim dětem příjemné a bezpečné prostředí.

Vedení školy

ZŠ Hlinecká plní funkci krizové školy

V případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR plní naše škola funkci tzv. krizové školy.

Škola zajišťuje péči o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotních či sociálních služeb. Rodiče, kteří vykonávají některou z uvedených profesí a nemohou se o své dítě postarat, mohou využít služeb naší krizové školy. Na základě pokynu hejtmanky JK je naše krizová škola otevřena pro děti a žáky od 14. října. Pokračování článku 

Opět distanční výuka

Po tradičním začátku školního roku, kdy jsme se konečně znovu všichni setkali ve školních lavicích a postupně se vrátili do normálního režimu, přišlo další zavření škol a s ním přechod na vyučování na dálku. Stejně jako ostatní školy v naší republice, i my se v současné době opět musíme vypořádat s nástrahami distančního vzdělávání. Pokračování článku 

ZVLÁDNEME TO ;-)

Podzimní prázdniny

VEDENÍ ŠKOLY PŘIPOMÍNÁ ŽÁKŮM A RODIČŮM, ŽE V TÝDNU OD 26. 10. DO 30. 10. 2020 MAJÍ ŽÁCI PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
V tomto týdnu nebudou žáci distančně vzděláváni.

Informace školní jídelny v době distančního vzdělávání žáků

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít na oběd do školní jídelny.
V případě zájmu o docházení na obědy si stravu přihlaste telefonicky nebo emailem nejpozději do 13 hodin předchozího dne.

Výdej obědů bude od 11:00 do 12:30 hodin.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích. Do budovy školy nebude umožněn vstup rodičům.

V jídelně bude zajištěn dohled zaměstnanci školy. Je nutné dodržovat vydaná platná epidemiologická opatření.

Stravování je umožněno zaměstnancům školy.

vedoucí školní kuchyně

Informace pro rodiče – ošetřovné

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.

Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Jak postupovat při zavření škol od 14.10.?

Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole od 14.10.2020

Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se s účinností od zítřka tj. středy 14. 10. 2020 uzavírají základní školy. Výuka na
1. a 2. stupni bude probíhat distanční formou tj. vzdáleně

(DM SOFTWARE/ ŠKOLA ONLINE), nutná komunikace zákonného zástupce a žáka s vyučujícími.

Distanční výuka (výuka na dálku) je pro všechny žáky povinná. Bližší informace podají třídní učitelé a vyučující předmětů.

Školní družiny nebudou v provozu.

Všichni strávníci mají oběd automaticky odhlášen, kdo bude mít zájem o stravování ve školní jídelně, musí si stravu přihlásit telefonicky nebo emailem nejpozději do 14. 10. 2020 do 06:30 hod.

Sledujte průběžně webové stránky školy a aplikaci DM SOFTWARE/ŠKOLA ONLINA.

Přejeme hodně úspěchů při vzdělávání na dálku.                                                      

Vedení školy

MŠMT_Informace pro školy 13.10.2020

 

 

Důležité informace

 • VÝUKA ŽÁKŮ NA 1. STUPNI A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE OD 12. 10. 2020 BEZ ZMĚN!
 • Změna vzdělávání žáků 2. stupně školy od pondělí 12. 10. 2020:
  změna vzdělávání žáků 2. stupně
 • Od  09.10.2020 do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny všechny tělocvičny Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká.