Projektové dny 2008

1. stupeň

Projektové dny byly vyhlášeny na 9.5.2008 a 15.5.2008. Na 1.stupni ZŠ připravily paní učitelky projekt pro svou třídu. V budově na Vinařického náměstí byl uskutečněn 1.projekt podle tříd, 2.projekt byl společný, zaměřený na sportovní dovednosti žáků 4. a 5.tříd.
Celkem bylo na 1.stupni vyhlášeno a uskutečněno 14 projektů.

Mgr.Blanka Ludačková – 1.A
název projektu: Hrajeme si na Indiány (projektový den byl součástí půlročního projektu To jsem já, to jsi ty, to jsme my zaměřeného na osobní a sociální rozvoj osobnosti žáka)

cíl projektu: mezitřídní vztahy – vzájemné poznávání a spolupráce žáků 1.tříd – žáci byli promícháni
osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, pohybové hry, pracovní činnosti (indiánská čelenka) práce ve skupině, kreativita, sociální rozvoj, kooperace, komunikace
počet žáků: 12
aktivity: hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, uvědomily si důležitost spolupráce, některé pracovaly s jinou paní učitelkou

Mgr.Jaroslava Werbynská – 1.B
název projektu: Hrajeme si na Indiány (projektový den byl součástí půlročního projektu To jsem já, to jsi ty, to jsme my zaměřeného na osobní a sociální rozvoj osobnosti žáka)

cíl projektu: mezitřídní vztahy – vzájemné poznávání a spolupráce žáků 1.tříd – žáci byli promícháni
osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, pohybové hry, pracovní činnosti (indiánská čelenka) práce ve skupině, kreativita, sociální rozvoj, kooperace, komunikace
počet žáků: 16
aktivity: hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, uvědomily si důležitost spolupráce, některé pracovaly s jinou paní učitelkou

Jitka Suchanová – 2.A
název projektu: Robinson

cíl projektu: seznámit žáky s podmínkami života člověka
počet žáků: 20
aktivity: rozvoj kompetencí sociální a personální (práce ve skupinách), komunikační (vyjadřujeme své myšlenky v logických souvislostech), kompetence k učení (sbíráme a třídíme informace – hledáme pitnou vodu, lovíme zvířata, poznáváme ovoce), kompetence pracovní, výtvarné zpracování Robinsonovy chýše, poznávání vlastností látek, psaní zprávy
hodnocení projektu: žáci poznávali nové učivo vlastním objevováním, učili se zaznamenávat výsledky experimentů, vyslovovat hypotézy a ověřovat je, projekt splnil svůj cíl

Mgr.Iva Šímová – 2.B
název projektu: Bezpečnost v silničním provozu

cíl projektu: bezpečnost na silnici
počet žáků: 25
aktivity: projekt prostupoval všemi předměty, rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, žáci procvičili znalost dopravních značek, procvičovali orientaci v dopravní situaci ve městě, besedovali s policistou
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře

Mgr.Marie Míková – 3.A
název projektu: Kde si bezpečně hrát (projektový den byl vyvrcholením projektu na téma dopravní výchova – učivo prvouky)

cíl projektu: bezpečnost na silnicích, vytvoření knihy dopravních pravidel
počet žáků: 24
aktivity: práce ve skupině, práce s pracovními listy, sledujeme silniční provoz a hledáme chyby, beseda s policistou, poznávání dopravních značek, závody na koloběžkách, soutěž
hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, vytvořenou knihu dopravních pravidel založily do
svého portfolia

Mgr.Alena Šebestová – 3.B
název projektu: Kde si bezpečně hrát (projektový den byl vyvrcholením projektu na téma dopravní výchova – učivo prvouky)

cíl projektu: bezpečnost na silnicích, vytvoření knihy dopravních pravidel
počet žáků: 23
aktivity: práce ve skupině, stavíme z Lega (dopravní hřiště, situaci na silnici), beseda s policistou, poznávání dopravních značek, závody na koloběžkách, soutěž
hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, vytvořenou knihu dopravních pravidel založily do
svého portfolia

Mgr.Marie Vávrovská – 4.A
název projektu: Les – přítel člověka

cíl projektu: prohloubit a rozšířit poznatky o významu lesa pro život člověka
počet žáků: 25
aktivity: práce ve skupinkách, práce s internetem, encyklopediemi. učili se vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, kultivovaně, výtvarné zpracování, prezentace referátů
hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, projekt splnil svůj cíl

Zuzana Sedláčková – 4.B
název projektu: Bezpečnost na cestách

cíl projektu: procvičit základní dopravní značky, základní pravidla silničního provozu
počet žáků: 19
aktivity: práce ve skupině, práce s encyklopedií, rozvoj kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, rozvoj kompetence k učení, projekt prostupoval všemi hodinami
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře, výtvarné výstupy vystaveny
na chodbě školy

Mgr.Svatava Báčková – 4.C
název projektu: Plavba lodí

cíl projektu: získávání poznatků formou skupinové práce i práce jednotlivců, rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat, prohloubení učiva o řece Vltavě
počet žáků: 17
aktivity: skupinová a individuální práce, rozvíjení kompetencí sociálních a personálních (zvolení posádky, jeho velitele), kompetencí k učení – práce s mapou, encyklopedií, internetem,kompetence komunikativní (nutnost domluvit se, umět naslouchat druhým), projekt prostupoval všemi hodinami
hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, aktivně, velmi dobře, projekt cíle splnil

Mgr.Dana Ťupová – 5.A
název projektu: Člověk a jeho tělo

cíl projektu: prohloubit znalosti o lidském těle
počet žáků: 15
aktivity: procvičit kompetence sociální a personální (práce ve skupině), kompetence pracovní , kompetence k řešení problémů (samostatné rozhodování, zvažování důsledků svého rozhodnutí, kompetence k učení (práce s encyklopediemi) projekt prostupoval všemi hodinami
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, výsledné výtvarné zpracování (člověk z krabice) na chodbě školy

Mgr.Petra Dědičová – 5.B
název projektu: Na silnici ? V pohodě!

cíl projektu: prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností
počet žáků: 19
aktivity: rozvoj kompetence sociální a personální (práce ve skupinách, zastávání různých rolí), kompetence pracovní (dodržování pravidel), kompetence občanské (pomohu druhým), projekt prostupoval všemi hodinami, žáci zvládli jízdu zručnosti, ve skupinách skládali testy z 1.pomoci a
testy dopravní, učili se telefonovat na záchrannou službu
hodnocení projektu: děti pracovaly se zájmem, chutí, aktivně, nejvíce se líbila jízda zručnosti – nejlepší žáci budou reprezentovat školu v okresním kole dopravní olympiády

Mgr.Hana Duroňová – 5.C
název projektu: Dobyvatelé vesmíru

cíl projektu: rozšíření a prohloubení poznatků o vesmíru
počet žáků: 20
aktivity: rozvoj kompetencí sociálních a personálních (práce v různě velkých skupinách), rozvoj kompetence k učení (práce s internetem, s encyklopediemi) kompetence komunikativní (formulování myšlenek v logickém sledu, kultivovaný projev), projekt prostupoval všemi hodinami
hodnocení projektu: děti pracovaly se zájmem, chutí, aktivně, většina žáků se práci ve skupině již naučila

Mgr.Zdena Hájková a vyučující budovy Vinařického náměstí – 4.ABC, 5.ABC
název projektu: Sportem ke zdraví

cíl projektu: rozvoj soutěživosti, zdravé ctižádosti, vůle, podněcování zájmu žáků o pohybové aktivity
počet žáků: 120
aktivity: turnaj v kopané, seznámení s baseballem, turnaj v přehazované, atletická olympiáda – běh na 50 a 800 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
hodnocení projektu: velký zájem ze strany dětí, došlo k dalšímu upevnění třídního kolektivu, projekt splnil svůj cíl

2. stupeň

Projektové dny byly vyhlášeny na 9.5.2008 a 15.5.2008. Na 2.stupni ZŠ bylo vyhlášeno a uskutečněno 16 projektů. Všechny projekty byly jednodenní, žáci tak dostali možnost zúčastnit se dvou projektů, které se vybrali.

Mgr.Jiřina Koberová – žáci 6. a 7. tříd
název projektu: Olympijské hry

cíl projektu: seznámení žáků s historií olympijských her, olympijskou myšlenkou, olympijskou přísahou, olympijskými symboly, zdokonalování sportovních dovedností
počet žáků: 18 + 18
aktivity: rozvoj kompetencí komunikativní, občanské, pracovní, sociální a personální, kompetence k učení a kompetence k řešení problémů – práce ve skupinách, práce s počítačem, skládačka – žáci složili vlajku, zjistili, jakému státu vlajka náleží, na kterém kontinentu stát leží a vlajku vyrobili, soutěž družstev v trojboji se všemi náležitostmi OH
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti zábavnou formou získaly řadu nových poznatků, soutěžily se zaujetím

Mgr.Jiřina Řehořová – žáci 6. a 7.tříd
název projektu: Matematika hrou

cíl projektu: zlepšení a posílení logického uvažování, týmová práce
počet žáků: 16 + 16
aktivity: rozvoj kompetencí pracovních, sociálních a osobnostních, rozvoj kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, matematické bingo, turnaj v piškvorkách, skládání tangramů
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s chutí

Ing.Zdena Valková – žáci 6. a 7.tříd
název projektu: Mladý entomolog

cíl projektu: prohloubení poznatků o mravencích a hmyzu
počet žáků: 12 + 12
aktivity: rozvoj kompetencí k učení (samostatné tříděné informací), k řešení problémů (praktické ověřování správnosti řešených problémů), kompetence komunikativní (vyjadřují myšlenky své, naslouchají druhým), kompetence sociální a personální (práce ve skupinách), kompetence občanské (ochrana ŽP), kompetence pracovní (dodržování pravidel práce s různými nástroji), sběr brouků v přírodě a jejich určení podle atlasu, založení mini antquaria, práce s mikroskopem, internetem, výroba nástěnného obrazu mraveniště, skládačky
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s nadšením

Mgr.Josef Ťupa – žáci 7.tříd
název projektu: husitská revoluce

cíl projektu: prohloubení poznatků o husitském hnutí
počet žáků: 16 + 16
aktivity: rozvoj kompetencí personální a sociální (práce ve skupinách), kompetence k učení (práce s encyklopediemi, internetem) kompetence komunikativní (prezentace zjištěných poznatků), kompetence pracovní (výroba husitských zbraní)
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, dobře spolupracovali, učili se hodnotit práci svou i jiných

Marie Maršíková – žáci 6. – 9.tříd
název projektu: Po stopách historie Týna nad Vltavou

cíl projektu: rozvíjení poznatků o našem městě, seznámení s jeho historií a jeho významnými osobnostmi, vzájemná spolupráce
počet žáků: 18 + 19
aktivity: rozvoj kompetencí k učení (práce s historickými dokumenty, internetem, mapami, encyklopediemi, knihami), kompetence komunikativní (diskuse nad exponáty, beseda s pracovníky muzea), kompetence sociální (týmová spolupráce), kompetence občanská (hrdost nad městem, v němž žiji), návštěva muzea, prohlídka historických památek ve městě, fotografování historických objektů, soutěž
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali se zájmem, aktivně se zapojovali do plnění všech úkolů

Mgr.Martina Hrůzová, Mgr.Vladimír Kainzinger – žáci 6. – 9.tříd
název projektu: Jak se dělá časopis

cíl projektu: zachycení průběhů projektových dní (textem, fotografií, kresbou), vytvoření mimořádného čísla školního časopisu
počet žáků: 13 + 14
aktivity: rozvoj kompetencí k učení (vyhledává a třídí informace), komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse), sociální
(účinně spolupracuje ve skupině), občanské (respektuje přesvědčení druhých), práce s počítačem, digitálním fotoaparátem, ankety, rozhovory, korekce
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zájmem, vytvořily mimořádné číslo časopisu, v němž se jim podařilo vystihnout podstatu a průběh téměř všech projektů

Mgr.Jitka Hrušková – žáci 6. – 9.
název projektu: Ekologie a já

cíl projektu: prohloubení poznatků o ekologii, výzva k ekologickému chování
počet žáků: 12 + 20
aktivity: rozvoj kompetence občanské (proč chránit přírodu), komunikativní (vysvětlení problému, diskuse, umění naslouchat), kompetence sociální a personální (práce ve skupinách, dvojicích, vzájemná spolupráce), kompetence k učení (práce s internetem, obrazová dokumentace)

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci si vysvětlili termíny kyselé deště,globální oteplování, zpracovali přehled chráněných oblastí v ČR a vytvořili plakát vyzývající k ochraně přírody

Mgr.Jaroslava Nýdlová – žáci 7. – 9.tříd
název projektu: Some Facts about the United Kongdom

cíl projektu: poznat, kdo je kdo v historii a kultuře Velké Británie
počet žáků: 12 + 16
aktivity: rozvoj kompetencí k učení (vyhledávání a třídění informací – encyklopedie, internet, knihy), kompetence sociální (práce ve dvojicích, skupinách, spolupráce), kompetence občanské (kulturní a historické tradice jiné země), kompetence komunikativní (písemný i ústní projev), multikulturní, mediální výchova a výchova k myšlení v evropských souvislostech, kompetence pracovní (vytvoření výstupu) – možno si vybrat století, osobnost, skupinu (Keltové, Vikingové), práce s mapou
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, práce se jim dařila. Výstupy byly vyvěšeny na nástěnce na hale školy

Mgr.Ilona Houšková – žáci 7. – 9.tříd
název projektu: O člověku podnikavém

cíl projektu: rozvoj všeobecné ekonomické gramotnosti
počet žáků: 10 + 8
aktivity: rozvoj kompetence k učení (vyhledávat informace, pracovat s nimi, hodnotit získané poznatky), kompetence sociální (osvojování zásad práce v týmu, hodnocení práce vlastní i druhých), kompetence komunikativní (formulace myšlenek a názorů, jejich kultivované vyjádření, využití komunikačních technologií), kompetence občanské (pochopení základních principů zákonnosti a společenských norem), kompetence pracovní (organizace práce), kompetence k řešení problémů (nají prostor pro otevřené otázky při besedě s podnikatelem)
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn

Mgr.Drahomíra Hanzlíková – žáci 8. + 9.tříd
název projektu: Rébusiáda

cíl projektu: posílit a zlepšit logické uvažování
počet žáků: 13 + 11
aktivity: rozvoj kompetencí k řešení problémů, sociální a personální, pracovní, komunikativní
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci dobře spolupracovali, vzájemně se doplňovali

Mgr.Miroslav Jaroš, Mgr.Josef Mikeska – žáci 8. + 9.tříd
název projektu: Tradiční všestrannost

cíl projektu: praktické dovednosti – orientace v terénu, mapa, buzola, střelba
počet žáků: 16 + 16
aktivity: rozvoj kompetence k učení (vyhledává a třídí informace), kompetence sociální a personální (dokáže pracovat ve skupině), kompetence občanské (sebekázeň, sebekontrola, sebeovládání), topografické značky, práce s mapou, krokování, běh podle azimutu, střelba ze vzduchovky, závod
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci o projekt projevili velký zájem, pracovali velmi dobře

Mgr.Jana Čtvrtníková – žáci 8. + 9.tříd
název projektu: Po stopách vltavínů

cíl projektu: seznámit se s vltavíny, jejich historií, vznikem, hledáním, využitím
počet žáků: 16 + 17
aktivity: rozvoj kompetence sociální a personální (práce ve dvojicích, skupinách, spolupráce), kompetence k učení (vyhledávání na internetu, v muzeu, třídění materiálu , rozvoj kompetence k řešení problémů, občanské, komunikativní

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, do práce se bez problémů zapojil i žák speciální třídy, výstupem jsou barevné listy s informacemi o vltavínech na chodbě školy

Jiří Hladeček – žáci 9.tříd
název projektu: Křižovatky života

cíl projektu: jak se vyvarovat potíží s alkoholem, drogami, se zákonem
počet žáků: 9 + 11
aktivity: rozvoj kompetence k učení (zpracovávání informací získaných z návštěvy nízkoprahového zařízení), kompetence komunikativní (vedení dialogu, vyjadřování myšlenek v logickém sledu, umění naslouchat názorům druhých), kompetence sociální (práce ve skupinách), kompetence občanské
(právo člověka na svobodu a bezpečnost), praktická ukázka sebeobrany
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, velký úspěch měla praktická ukázka sebeobrany v podání Policie ČR

Mgr.Miroslava Waageová – žáci 9.tříd
název projektu: Chemie v kuchyni

cíl projektu: formou experimentu najít souvislosti mezi teorií a praxí, seznámit se s jednoduchými
laboratorními měřeními, rozvoj praktických dovedností
počet žáků: 3 + 7
aktivity: rozvoj kompetencí sociální a personální (práce ve skupinách), kompetence k učení (práce na počítači, vyhledávání a třídění materiálu), kompetence pracovní (dodržování pracovních zásad při práci s různými přístroji), praktické činnosti – chemické pokusy – měření pH, zákon o zachování hmotnosti, destilace, filtrace, obsah plynů ve vodě

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti si v praxi ověřily teoretické znalosti, 9.5. se řada přihlášených žáků do školy nedostavila

Projektové dny 2008Projektové dny 2008Projektové dny 2008Projektové dny 2008

Projektové dny splnily svůj cíl. Na projektové vyučování, které vyučující velmi pečlivě, svědomitě a nápaditě připravili, se přišel podívat i pan starosta Mgr. Karel Hájek.