Pomocná ruka rodičům předškoláka

Vážení rodiče, zákonní zástupci, jsme potěšeni, že jste se rozhodli zapsat vaše dítě do 1. třídy právě do naší školy, ZŠ Hlinecká. Zápisy proběhnou v pátek 24 .1. a  v  sobotu 25. 1. 2014 v budově naší školy.

Máme zájem o oboustrannou spolupráci, proto vás chceme o některých věcech týkajících organizace zápisu, provozu školy, výuce informovat s dostatečným předstihem.

  1. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je – li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to jeho zákonný zástupce. (§ 36 odst.3 zákona 561/2004 Sb.)
  2. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (§ 36 odst.4 zákona 561/2004 Sb.)
  3. Není – li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb.)
  4. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce o možnosti odkladu povinné školní docházky. (§ 37 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)

U zápisu předloží zákonný zástupce občanský průkaz a rodný list dítěte.

Hlavním úkolem zápisu je posouzení školní zralosti budoucího školáka. Součástí zápisu je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Zapisující učitel sleduje, jak dítě komunikuje, jaká je kvalita jeho projevu, slovní zásoba a zda se nevyskytuje nějaká vada řeči. Budoucí prvňák by měl rozpoznat barvy, geometrické tvary, měly by mu být jasné časové a prostorové pojmy (nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, včera, dnes, zítra). Měl by znát svoje jméno a příjmení, adresu, umět zazpívat písničku, zarecitovat básničku, krátce pohovořit o svém zážitku. Umět požádat o něco, poděkovat, pozdravit.

Školák by neměl mít větší problémy se sebeobsluhou, převlékání, přezouvání, osobní hygienou a udržováním pořádku.

Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat, lepit.

Při zápisu si děti mohou prohlédnout své budoucí učebny a odnesou si malý dáreček.

K zápisu není nutné dítě nijak připravovat, ani při nástupu do školy není nutné a žádoucí, aby dítě umělo číst a psát. Důležité je ujištění, že se u zápisu dítě nemusí ničeho bát a aby se do školy těšilo.

Buďte trpěliví, naslouchejte dětem, odpovídejte na zvídavé dotazy, čtěte jim pohádky, vypravujte jim, řešte s nimi jejich „velké“ dětské problémy, to je ta nejlepší příprava na školu a další život.

Naše škola – „Škola pro všechny“ nabízí výuku českého jazyka analyticko-syntetickou metodou(slabikování) a  genetickou metodou (nejdříve se děti učí číst a psát pouze velká tiskací písmena, která potom spojují do slovních a větných celků, psacím písmem píší až ve 2.pololetí).

Podle zájmu rodičů bude otevřena i první třída a následné ročníky 1. stupně na Vinařického náměstí.

Na škole pracují zájmové kroužky, škola je vybavena počítačovou učebnou, interaktivními tabulemi. Výuka cizího jazyka je zavedena od třetí třídy, na naší škole se vyučuje anglický jazyk. Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, kdy děti dostávají zdarma dvakrát měsíčně ovoce, zeleninu či ovocné džusy. Mají možnost si předplatit odběr dotovaného mléka. Škola je rovněž zapojena do různých sportovních, výtvarných, přírodovědných soutěží, ve kterých naši žáci obsazují přední místa.

To je jen zlomek toho, na co se mohou budoucí prvňáčci a jejich rodiče těšit. Před zápisem navštíví „školkové děti“ první třídy, kde se seznámí se svými budoucími paní učitelkami a staršími kamarády.

A vyučování „nanečisto“ si pak mohou vyzkoušet rodiče se svými „budoucími prvňáčky“ 14., 15., a  16. 1. 2014 od 8,00 – 10,00 hodin .

Přejeme krásně prožitý zápisový den a hodně úspěchů v další práci.

Mgr. Alena Šebestová
vedoucí zápisu
ZŠ Hlinecká