Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č. 178/2016 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání platí pro žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku nebo kteří mají zájem pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu

Přihlášky

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím tiskopisu přihlášky

 1. Vycházejícím žákům /kteří ukončují povinnou školní docházku/ škola poskytne tiskopisy přihlášek s opisem vysvědčení za poslední dvě klasifikační období .
 2. ze stránek jednotlivých středních škol
 3. lze zakoupit v prodejnách SEVT, v obchodech s kancelářskými potřebami
 4. lze vytisknout oboustranným tiskem z internetových stránek MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Poznámka: Základní škola není povinna tiskopisy přihlášek žákům poskytovat.

Žáci si mohou pro 1. kolo přijímacího řízení podat nejvýše 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo dva různé obory). Žák, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.

Škola uvedená na přihlášce jako 1. škola = 1. termín Jednotné zkoušky

 • 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory
 • 13. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Škola uvedená na přihlášce jako 2. škola = 2. termín Jednotné zkoušky

 • 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory
 • 17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

V případě konání školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky je nutné na přihlášku doplnit datum zkoušky (každá škola nabízí min. 2 termíny)

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou vysvědčení nebo jejich ověřené kopie z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia.

Pokud to střední škola požaduje, je třeba nechat přihlášku potvrdit také lékařem.

Termíny odevzdání přihlášek na střední školy

 • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2017
 • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2018

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen (využijí žáci v případě nepřijetí)

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Uplatnění zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Toto neplatí v následujících případech:

 1. Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
 2. Uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek bude připraven k vyzvednutí v kanceláři naší základní školy a zákonný zástupce jej obdrží  po předložení občanského průkazu.

 • do 30. listopadu pro žáky konající talentovou zkoušku
 • do 15. března pro ostatní obory.

(Bude rodičům včas písemně oznámeno prostřednictvím žákovské knížky).

Zápisový lístek se vydává každému žákovi pouze jediný.

Kontakt

Mgr. Josef Ťupa
ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká
Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou

sekretariát školy: tel.  385 731 440

Vedení ZŠ a výchovný poradce školy přejí našim žákům mnoho úspěchů u přijímacího řízení a kvalitní uplatnění v jejich dalším životě.