OP VK 1. 1. – inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu „Škola pro všechny”

logo

Obecně o projektu

Škola byla od 1. března 2011 do 31. května 2012 zapojena do plnění grantového projektu Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu Škola pro všechny,který byl realizován díky podpoře Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Byl sestaven realizační tým v počtu 32 osob. Hlavní cílovou skupinu tvořili žáci školy. Aktivity projektu vycházely z dlouhodobě mapovaných problémů při dokončování kurikulární reformy.

V rámci projektu byly realizovány 4 aktivity.

Rozvoj kariérového poradenství

Cílem této aktivity byl rozvoj informačních zkušeností a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace,efektivní volby vzdělávací cesty žáka. Šlo nám o to,aby žáci a jejich rodiče nevolili vzdělání podle módních trendů,ale především podle zájmů,schopností a dovedností dítěte s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

U žáků od 2. do 9. tříd bylo realizováno jejich testování v oblasti profesní volby povolání v široké škále od testu pro nejmenší,jímž se zjišťují rozumové schopnosti žáka,přes test dětských schopností,který zjišťuje hodnotu jednotlivých typů žákovy inteligence až po test volby povolání,jehož výstupem je sdělení,zda se žákovy zájmy a jeho vlohy shodují.

Uskutečnili jsme Burzu škol,při které byli žáci a jejich rodiče seznámeni s možnostmi studia na 16 středních školách regionu,jejichž zástupci se Burzy škol zúčastnili.

Žáci 2. stupně se zúčastnili řady exkurzí,jejichž cílem byla pomoc dětem v otázkách profesní orientace,žákům měla usnadnit ujasnit si vlastní kariérové cíle. V rámci této aktivity bylo uskutečněno celkem 19 exkurzí (2 x Sklářská huť na Hluboké,2 x Budvar České Budějovice,2 x Rybářství Třeboň,2 x Botanická zahrada Tábor,1 x Muzeum budoucnosti v Linci,2 x Technické muzeum Praha,2 x Grafitový důl Český Krumlov,1 x Techmánie Plzeň,1 x Ekocentrum Hluboká,1 x COP Sezimovo Ústí,2 x Škoda Mladá Boleslav,žáci 9. tříd navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo).

Všechny plánované aktivity byly splněny.

Kariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenstvíKariérové poradenství

Rozvoj znalostí,schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast

V rámci této aktivity jsme vedli žáky k tomu,aby si přírody vážili,pečovali o ni a svou současnou,ale i budoucí činností a péčí přispívali k jejímu udržitelnému rozvoji.

Byl vytvořen metodický plán EVVO,proběhlo zapracování jednotlivých oblastí environmentální výchovy do tematických plánů předmětů vyučovaných na škole.

Školní pozemek byl během 304 odpracovaných hodin přeměněn na multifunkční pracoviště,které je rozděleno do osmi sektorů. Žáci zde poznávají polní plodiny,okrasné rostliny,vodní společenstvo,lesní společenstvo,vytvořen je sektor léčivých bylin,sektor neživé přírody,byla vybudována smyslová stezka,stojí tu hmyzí hotel. Byl vybudován kompost. Celou plochu pracoviště doplňují vzrostlé ovocné stromy a nově zasazené keře a túje. Na pozemek bylo osazeno několik laviček,takže zde může probíhat nejen výuka pracovních činností,ale i některých hodin přírodopisu a prvouky.

Na obou stupních školy proběhla celoroční EKOSOUTĚŽ žáků. Na 1. stupni měla soutěž čtyři kola,na druhém stupni proběhla soutěž v pěti kolech,každé soutěžní kolo se týkalo jiného ekologického tématu. Děti navštívily firmu Rumpold – T,s.r.o.,kde si prohlédly postup třídění a recyklační stroj. V rámci soutěže sbírali žáci po celý školní rok použité baterie a mobilní telefony. Celkem děti odevzdaly 263 telefonů a 32 090 kusů použitých baterií. 758 kg baterií bylo odvezeno k recyklaci,fungující telefony pak poslouží například dětem z dětských domovů,z rozbitých pak se recyklací získají cenné suroviny. Soutěž byla celoroční,odměnou pro vítěze byly nejen drobné dárky,ale i „Den strávený mimo školu“.

V rámci této aktivity pedagogové vytvářeli inovativní výukové materiály,z nichž vzniklo 14 pracovních sešitů EVVO:Les v průběhu roku (1. – 3. ročník),Zdravý životní styl (1. – 3. ročník),Zvířata (2. ročník),Rostliny (2. ročník),Přírodní společenstva v průběhu roku (2. ročník),Recyklotvoření (3. – 5. ročník),Místo,kde žijeme (4. – 5. ročník),Rybníky (4. a 5. ročník),Botanika (7. ročník),Les (6. – 9. ročník),Učíme se v zahradě (6. – 9. ročník),Bez včel by to nešlo (6. – 9. ročník),Alternativní zdroje energie (9. ročník),Já a všechno kolem mne (pro žáky speciálních tříd).

Všechny plánované aktivity byly splněny.

Rozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovyRozvoj znalostí enviromentální výchovy

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů

Cílem této aktivity bylo vytvoření zázemí pro rozvoj technických schopností a dovedností žáků,jejich tvořivosti a také popularizace technických oborů.

Zájem o technické vzdělávání podporujeme již od nižších ročníků. Pro žáky 1. stupně bylo zakoupeno 15 stavebnic Seva 1239 Jumbo,školní dílna byla vybavena 5 novými hoblicemi pro opracování dřeva.

Jedním z povinně volitelných předmětů na škole jsou Technické činnosti. Vyučují se od 7. do 9. třídy.

V rámci této aktivity jsme spolupracovali s partnerem projektu,Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hněvkovice. Během projektu bylo uskutečněno 75 hodin stáží,z toho 15 hodin stáží vyučující Technických činností a 60 hodin stáží žáků v oborech kovo,dřevo a kuchařina. Žáci se seznámili s prostředím školy i dílen SOŠ a SOU Hněvkovice. Pod vedením zkušených pracovníků odborné praxe vyráběli podle technické dokumentace výrobky ze dřeva (úhelníky,násady na kladívka,krovičky intarzů),z kovu (misku pod svícen),vyzkoušeli si kovářské práce,vařili a pekli. Partner poskytl vyučujícím veškeré informace k navazujícímu studiu,takže ti mohli upravit tematické plány Technických činností tak,aby navazovaly na potřeby dalšího studia.

Žáci 9. tříd se svými vyučujícími navštívili RICHMONT – CZ,a.s.,strojírenský podnik,který vyrábí strojní díly pro automobilový,elektrotechnický a dřevozpracující průmysl a při výrobě využívá ve velké míře automatizaci a stroje řízené výpočetní technikou.

Také v této aktivitě tvořili pedagogové inovativní výukové materiály,výsledkem jsou pracovní sešity:Svět práce,Technické činnosti – práce se dřevem,kovem a plastem a Technické činnosti – technické kreslení.

Všechny plánované aktivity byly splněny.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborůZlepšování podmínek pro výuku technických oborů

Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky při vyučování i mimo ně

Počítačová gramotnost je jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu. Informatiku na naší škole vyučujeme od 4. třídy. Počítačové programy vedou ke zlepšení komunikativních a kognitivních dovedností. Cílem aktivity bylo umožnit všem žákům přístup k počítači a naučit je pracovat s ním.

V rámci této aktivity jsme vybudovali multimediální učebnu,která byla vybavena novým nábytkem. V počítačové učebně je zabudováno 24 počítačů a 1 server. Učebna je využívána nejen při hodinách informatiky,ale i pro zpestření výuky většiny předmětů formou výukových programů. Velkým přínosem je její využití v hodinách cizích jazyků,kdy plní funkci jazykové učebny.

Pro malé děti,které ještě informatiku jako samostatný předmět nemají,byl zaveden kroužek informatiky. Uskutečnilo se 70 hodin kroužku informatiky.

Všem žákům školy byl umožněn třikrát týdně po vyučování volný přístup do počítačové učebny,kde si pod vedením pedagoga mohli procvičovat probranou látku,upevňovat své vědomosti a dovednosti pomocí výukových programů,vyhledávat informace pro své referáty. V rámci odpoledního procvičování učiva na PC strávili vyučující spolu s dětmi u počítačů celkem 624 hodin,

Veškeré plánované aktivity byly splněny.

Zlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICTZlepšování podmínek pro využívání ICT

Zapojení vyučujících a žáků do plnění grantového projektu Inovativní aktivity na podporu vzdělávacího programu Škola pro všechny považujeme za velmi významný a přínosný krok v činnosti školy.