Projektové dny 2006

Škola hrou 2006

Jednou z forem výuky je projektové vyučování. Je to netradiční vyučování, které je založeno na propojení teorie s praxí. Je to způsob výuky, které vede děti k vlastním aktivním činnostem. Děti mohou vybrat, do jakého projektu se zapojí, jaký problém budou řešit. Projektové vyučování podporuje individuální aktivitu, tvořivost, vzájemnou komunikaci, spolupráci.

Na naší škole probíhá během roku řada projektů třídních i ročníkových. Rozhodli jsme se, že zkusíme uskutečnit celoškolní Projektový den. Ten připadl na úterý
23.5.2006. Všechny vyučovací hodiny byly věnovány vybranému vyhlášenému projektu. Ve všech projektech pracovali žáci ve skupinách.

Žáci 1.stupně měli projektové vyučování pod vedením svých paní učitelek po
třídách.

Uskutečněné projekty na 1.stupni ZŠ:

BESIP – zúčastnilo se dětí 23 + 22 žáků 1.AB

výstup projektu : malba, kresba, modelování

Děti si procvičily bezpečné chování na silnicích, vědomosti a dovednosti si osvojovaly během celého měsíce května, navštívily Muzeum
historických vozidel v Pořežanech, své znalosti si ověřily v testu, zhlédly video a výtvarně ztvárnily zadané téma – dopravní prostředek tvých snů.

KOHO A CO MŮŽEME POTKAT v LESE – zúčastnilo se žáků 2.AC

výstup projektu : kniha, dramatizace

Žáci se naučili řešit společně problém, hledat informace v encyklopediích, logicky vyjádřit myšlenky, získali poznatky o světě lesních rostlin a živočichů, uvědomili si důležitost ochrany lesa, proběhla soutěž mezi 2.A a 2.C
projekt bude pokračovat vycházkou do lesa, návštěvou Stanice přírody,
tvorbou knihy o lese a malbou lesního království.

CESTA DEŠŤOVÉ KAPKY- zapojilo se 24 žáků 2.B

výstup projektu : loutky, koloběh vody, pohádka

Žáci poznali koloběh vody v jednotlivých ročních obdobích, zpívali písničky o vodě, zopakovali vztah k přírodě – ekologická výchova.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – zapojilo se 22 žáků 3.A

výstup projektu : jídelníček

Žáci nacvičili praktické dovednosti, využívali internetu, encyklopedie, nakupovali, vyráběli pomazánky

ZDRAVÁ VÝŽIVA – zapojilo se 20 žáků 3.B.

výstup projektu : tvorba jídelníčku

Žáci pracovali ve skupinách, vyráběli ovocné a zeleninové saláty, seznámili
se s hygienou v kuchyni.

ČLOVĚK – zapojilo se 21 žáků 3.C

výstup projektu : model lidského těla, papírové leporelo, terč zdravé výživy

Žáci procházeli různými stanovišti, pracovali s encyklopediemi, třídili obrázky
zdravé a nezdravé výživy.

ZEMĚ, VE KTERÉ ŽIJEME – zapojilo se 18 žáků 4.A

výstup projektu : model mapy ČR, osobní záznamník

Žáci pracovali s mapou ČR, encyklopediemi, knihami, internetem, měřili
vzdálenosti mezi městy, poznávali historické objekty, řešili problémy.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA – zapojilo se 19 žáků 4.B

výstup projektu : modely zvířat, ze špejlí a lepenky vyrobené chlévy a stáje

Žáci pracovali s encyklopediemi, vymýšleli příběhy na daná slova, poznali
pojmy býložravec, masožravec a všežravec, pracovali s modelovací hmotou
a přírodním materiálem.

VYTVÁŘÍME VLASTNÍ NOVINY – zapojilo se 20 žáků 4.C

výstup projektu : třídní noviny

Děti využívaly notebooku, vypracovaly stránky sportovní, kulturní, inzertní,
navštívily tiskárnu Vltavínu.

ŽIJEME V EVROPĚ I – zapojilo se 20 žáků 5.A

výstup projektu : moje cestovní kancelář

Žáci si rozšířili poznatky o ČR a Evropě, řešili křížovky, soutěžili, pracovali se
slepými mapami, sestavovali tabulky evropských nej..

ŽIJEME V EVROPĚ II – zapojilo se 20 žáků 5.C

výstup projektu : vytvoření plakátu

Žáci pracovali se slepou mapou, s internetem, encyklopediemi, časopisy,
atlasy, zahráli si na cestovní kancelář.

ČLOVĚK A JEHO TĚLO – zúčastnilo se 18 žáků 5.B

výstup projektu : kniha o lidském těle

Děti si ověřovaly a prohlubovaly své znalosti z přírodovědy, lepily lidské tělo
z krabiček a vyznačovaly vnitřní orgány, soutěžily, prováděly měření
délky končetin.

Pro žáky 2.stupně bylo vyhlášeno 19 projektů, do nichž se děti podle zájmu hlásily.
Přínosem bylo, že společně pracovali žáci různých ročníků běžných i speciálních tříd.

Uskutečněné projekty na 2.stupni ZŠ:

MAGICKÉ ČTVERCE – zapojilo se 5 žáků 6.tříd

výstup projektu : vlastní magický čtverec

Děti řešily logické problémy na počítači, luštily sudoku, pracovaly s magickými
čtverci, vytvářely vlastní magické čtverce.

POZNÁVÁME NĚMECKO I a II ( NJ ) – zapojilo se 12 + 14 žáků

výstup projektu : vytvořená mapa Německa, pohádka

Žáci pracovali s mapou, internetem, procvičili své jazykové znalosti, seznámili se s reáliemi Německa, poznali německé zvyky a tradice, zhlédli film
o Německu.

POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO – zapojilo se 16 žáků 8.tříd

výstup projektu: nástěnný obraz lidského těla s uložením všech vnitřních
orgánů, magické oko

Žáci pracovali s mikroskopy, trvalými preparáty, prováděli zkoušku zraku,
soutěžili.

OLYMPIJSKÉ HRY – zapojilo se 20 žáků 6. – 7. ročníků

výstup projektu : olympijské hry

Žáci se seznámili s historií OH, olympijskou myšlenkou, přísahou, olympijskými
symboly a ceremoniály, vyrobili si vlajku a prakticky uskutečnili olympijské
hry podle daného řádu a v duchu fair play.

HLEDÁ SE FERDA – zúčastnilo se 13 žáků 6.- 7.tříd

výstup projektu : asambláž Ferdy, expediční zpráva

Žáci se seznámili s Ferdou – zlým vymyšleným, neexistujícím zvířetem
vyráběli podle fantazie svého Ferdu z papíru, uskutečnili expedici –
v prostorách školy Ferdu hledali, technici odlévali jeho stopy, reportéři
přinášeli první zprávy o objevu tohoto unikátního tvora, žáci se snažili najít
způsob, jak Ferdu dostat ze školy a vytvořili jeho asambláž.

SÍTĚ A MODELY TĚLES – zúčastnilo se 18 žáků 8. – 9.tříd

výstup projektu : modely těles, nástěnka

Žáci procvičili svou představivost, zásady rýsování, manuální zručnost,
ze čtvrtek vyráběli různá tělesa a sítě těles, ze špejlí modely různých těles.

SVĚTEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ – zúčastnilo se 8 žáků ST

výstup projektu : nástěnka

Žáci poznali hudební kulturu jiných národů, hudební nástroje a jejich vývoj,
vyzkoušeli si netradiční užití hlasového fondu, prakticky poznali své
hlasové možnosti a schopnosti užít různých rytmů, vyzkoušeli si působení hudby na mentalitu člověka a prakticky užívali orffovské nástroje.

O POTKÁVÁNÍ a SPOLEČNÉM BYTÍ – zúčastnilo se 16 žáků 6.tříd

výstup projektu : nástěnka

Žáci se účastnili her a cvičení na rozvíjení interpersonálních vztahů, představivosti, empatie a kreativity.

NA CESTÁCH BEZ NUDY (AJ) – zúčastnilo se 13 žáků 7. až 9.tříd

výstup projektu : mapy anglicky mluvících zemí

Žáci pracovali s mapou, internetem, encyklopediemi, poznávali legendy,
přírodní a historické památky a zjištěné poznatky překládali do angličtiny.

NAUČ SE – zúčastnilo se 19 žáků 6. až 9.tříd

výstup projektu : zahrání a zazpívání písničky

Projektu se zúčastnily především děti, které nikdy nehrály na hudební nástroje,
seznámily se se základy hry na klávesové nástroje, zobcové flétny, akordeon a kytaru, nacvičené písničky pak zazpívaly a samy se doprovovázely hrou
na melodické a rytmické hudební nástroje.

KŘIŽOVATKY ŽIVOTA – zapojilo se 11 žáků 9.tříd

výstup projektu : grafické zpracování tématu

Žáci se seznámili se škodlivostí alkoholu, kouření, drog, na danou problematiku provedli rozhovor s panem starostou, uskutečnili anketu,
shlédli i názorné ukázky sebeobrany, kterou předvedli pracovníci Policie ČR.

ŘECKÁ a ŘÍMSKÁ MYTOLOGIE VE SVĚTLE BÁJÍ a POVĚSTÍ –
zapojilo se 23 žáků 6.tříd

výstup projektu : komiksový kreslený text

Žáci pracovali ve skupinách, modelovali antické bohy, vyráběli loutky bohů,
sehráli divadlo, sami si na bohy zahráli.

JEDEN DEN v REDAKCI – zapojilo se 19 žáků

výstup projektu : mimořádné číslo školního časopisu

Žáci se seznámili s profesemi, které pracují v redakcích novin a časopisů,
dozvěděli se, jak vzniká text, jak se časopis distribuuje a společně vytvořili
časopis o projektovém vyučování.

ŽIJEME v JEDNOM SVĚTĚ – zapojilo se 13 žáků běžných i speciálních tříd

výstup projektu: pestrobarevný svět (multikulturní výchova)

Děti poznávaly kulturu, život, písmo a typická jídla jiných národů, zhlédly
videoukázky, pracovaly se slovníky, internetem, vařily cizí jídla.

VČELY, VÝZNAM, PRODUKTY – zapojilo se 18 žáků

výstup projektu : rámečky, fotodokumentace

Žáci získali hodně teoretických poznatků o včele, včelstvu, jejich významu
a produktech, praktické dovednosti – naučili se vyrobit rámeček,
zatavit mezistěny, odvíčkovat zásoby, vytáčet med, vyrobit vosk.

VODA v ČR – zúčastnilo se 8 žáků 9.tříd

výstup projektu : mapa ČR – vodstvo

Žáci pracovali s mapami, internetem, publikacemi o vodstvu, poznávali a zakreslovali do vytvořené mapy řeky a jejich přítoky, vodní nádrže,
k mapě utvořili legendu.

POTRAVINY OČIMA CHEMIKA – zapojilo se 13 žáků 9.tříd

výstup projektu : na počítači zpracované grafy výsledků pokusů

Po celou dobu žáci pracovali v chemické laboratoři, sami si sestavovali
příslušnou aparaturu, prováděli pokusy na zjištění některých látek v potravinách a vyvozovali z nich závěry.

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ – zapojilo se 19 žáků 7.tříd

výstup projektu : fotodokumentace, článek Jak třídíme odpad

Seznámení se značkami na výrobcích, hřbitov odpadků na školním pozemku
během projektového vyučování sestavovali rozstřihané výroky, pracovali s pexesem, prováděli anketu o třídění odpadů, připravili hřbitov odpadků, kde budou dále sledovat, jak dlouho se určitý druh odpadu rozkládá.

Všichni vyučující i žáci se shodli, že provádět činnosti, na něž není v běžné hodině čas, je přínosem pro žáky i učitele. Poznávají se v jiných situacích než při tradičním vyučování.

Projektový den se líbil nejen žákům, ale i učitelům, kteří projektové vyučování velmi pečlivě, svědomitě a nápaditě připravili. Určitě jej brzy zopakujeme.