OP VK 1.4 – zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

Logo

Certifikát

Škola byla od 1. září 2010 do 30. června 2012 zapojena do grantového projektu pro oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Název projektu Základní škola Hlinecká – Škola pro všechny.

Klíčové aktivity probíhaly v oblastech:

  • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
  • Individualizace výuky cizích jazyků
  • Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
  • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
  • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

V rámci individualizace byly děleny vyučovací hodiny v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika a informatika. Rozdělení žáků do menších skupin umožnilo častější zapojení žáka do výuky, kvalitnější procvičování učiva, zvýšilo možnost individuální péče, snadněji bylo možné uplatnit individuální práci žáků nadaných. Celkem bylo formou individualizace realizováno 648 vyučovacích hodin.

V rámci Inovace bylo úkolem prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání, zkvalitnění a zefektivnění výuky tvorbou a následným využíváním nových pomůcek a učebních materiálů. Na škole bylo vytvořeno 1 572 inovativních materiálů v předmětech český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, informatika, občanská výchova, dějepis, zeměpis, chemie, fyzika, přírodopis, prvouka, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova a pracovní činnosti.

V rámci vzdělávání absolvovali 2 vyučující kurz zaměřený na aktivní zapojení výpočetní techniky do výuky matematiky.

Škole získala 2 161 773 Kč. Z této částky byla zakoupena i nová technika – 3 interaktivní tabule, 4 dataprojektory, 5 skenerů, 2 digitální fotoaparáty, digitální kamera, 3 notebooky a několik PC.

Realizace projektu výrazným způsobem přispěla ke zkvalitnění výuky jak dělením žáků na skupiny tak zpestřením práce žáků využívám moderních interaktivních pomůcek a inovativních materiálů.

Výukové materiály informatiky vytvořené v rámci projektu EU

Dokument 1 (PDF 8,78 MB)

Dokument 2 (PDF 1,49 MB)