Školní metodik prevence

Mgr. Jiřina Koberová

Konzultační hodiny pro rodiče:
ÚTERÝ 10:00 – 11:00 hod (po domluvě na tel. nebo e-mailu kdykoliv)

Konzultační hodiny pro žáky a pedagogy:
ÚTERÝ, STŘEDA – o velké přestávce (při problému kdykoliv)

Konzultace je potřeba domluvit předem na tel. 604 216 500, 385 731 440, email: koberova@zshlinecka.cz, č. dveří 240 kabinet přírodopisu červené patro

Školní metodik prevence (ŠMP) je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy a ostatními pedagogy školy.

Minimální preventivní program

ŠMP se věnuje prevenci sociálně patologických jevů

 • záškoláctví, krádeže, poruchy příjmu potravy
 • šikana, kyberšikana, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy (počítače, mobily, televize), netolismus, patologické hráčství
 • syndrom týraného dítěte, sebepoškozování, rizikové sexuální chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, homofobie, extremismus
 • domácí násilí

Kompetence ŠMP

 • koordinuje tvorbu, realizaci a hodnocení Minimálního preventivního programu a Krizového plánu školy
 • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče i pedagogy
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály
 • řeší problémy v oblasti patologických jevů ve škole společně s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy a pedagogy
 • dále se vzdělává v dané problematice a napomáhá kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • informuje pedagogy o aktuálních poznatcích v oblasti primární prevence

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

 • Prevence – návykové látky
 • Prevence – rizikové chování v dopravě
 • Prevence – poruchy příjmu potravy
 • Prevence – alkohol
 • Prevence – syndrom CAN
 • Prevence – školní šikanování
 • Prevence – kyberšikana
 • Prevence – homofobie
 • Prevence – extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
 • Prevence – vandalismus
 • Prevence – záškoláctví
 • Prevence – krádeže
 • Prevence – tabák
 • Prevence – krizové situace spojené s násilím
 • Prevence – netolismus
 • Prevence – sebepoškozování
 • Prevence – nová náboženská hnutí
 • Prevence – rizikové sexuální chování
 • Prevence – příslušnost k subkulturám
 • Prevence – domácí násilí
 • Prevence – hazardní hra