Školní metodik prevence

Mgr. Jiřina Koberová

e-mail : koberova@zshlinecka.cz
tel.: 385 731 440
mobil: 774 676 748     

Konzultační hodiny pro rodiče :                       

ÚTERÝ   10:00  –  11:00 hod  –  kabinet Př – č. dveří 240

(po domluvě na tel. nebo e-mailu kdykoliv)

Konzultační hodiny pro žáky a pedagogy :

STŘEDA, ČTVRTEK  –  o velké přestávce – kabinet Př

(při problému kdykoliv)

Školní metodik prevence (ŠMP) je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP), úzce spolupracuje s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy a ostatními pedagogy školy.

ŠMP se věnuje prevenci sociálně patologických jevů:

 • záškoláctví, krádeže, poruchy příjmu potravy
 • šikana, kyberšikana, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • drogové závislosti, alkoholismus, kouření, virtuální drogy (počítače, mobily, televize), netolismus, patologické hráčství
 • syndrom týraného dítěte, sebepoškozování, rizikové sexuální chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, homofobie, extremismus
 • domácí násilí

Kompetence ŠMP:

 • koordinuje tvorbu, realizaci a hodnocení Minimálního preventivního programu a Krizového plánu školy
 • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče i pedagogy
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály
 • řeší problémy v oblasti patologických jevů ve škole společně s výchovným poradcem, školním psychologem, vedením školy a pedagogy
 • dále se vzdělává v dané problematice a napomáhá kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • informuje pedagogy o aktuálních poznatcích v oblasti primární prevence

Minimální preventivní program na rok 2017-2018

Krizový plán školy

Prevence rizikového chování

Prevence – návykové látky

Prevence – rizikové chování v dopravě

Prevence – poruchy příjmu potravy

Prevence – alkohol

Prevence – syndrom CAN

Prevence – školní šikanování

Prevence – kyberšikana

Prevence – homofobie

Prevence – extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Prevence – vandalismus

Prevence – záškoláctví

Prevence – krádeže

Prevence – tabák

Prevence – krizové situace spojené s násilím

Prevence – netolismus

Prevence – sebepoškozování

Prevence – nová náboženská hnutí

Prevence – rizikové sexuální chování

Prevence – příslušnost k subkulturám

Prevence – domácí násilí

Prevence – hazardní hra