Dotace z MŠMT

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká se zapojila do projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou

Na začátku ledna jsme jako partneři projektu začali realizovat společně s MAS Vltava,z.s, realizátorem, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II. Projekt je financován z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání předložený do Výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Realizace projektu je rozplánována na 4 roky od 1/2019 – 12/2022. Celková výše vyčleněných finančních prostředků na realizaci projektu je 9,33 mil. Kč. Naše škola je zapojena do níže vypsaných aktivit projektu.

Aktivity projektu:

Aktivita 4 – Implementace

– aktivita je zaměřena na naplňování priorit a cílů MAP prostřednictvím realizace aktivit z AP MAP

4.1 Rozvoj čtenářských a předčtenářských dovedností

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, ZŠ Týn n/Vlt.,

Malá Strana

4.2 Zajištění výuky rodilým mluvčím v MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.3 Fungování kroužků v rámci neformálního a volnočasového

MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín,
ZŠ Týn n/Vlt, Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt. Malá Strana, ZUŠ MUSICALE

4.4 Projektové dny

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.5 Podpora výukových exkurzí a spolupráce se středními, s učňovskými školami a výrobními podniky

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

4.6 Zajištění minimálního preventivního programu

MŠ a ZŠ Neznašov, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana

4.7 Logoped a logopedická prevence

MŠ Týn n/Vlt., MŠ a ZŠ Dolní Bukovsko, MŠ a ZŠ Chrášťany, MŠ a ZŠ Neznašov, MŠ a ZŠ Temelín, MŠ a ZŠ Žimutice, ZŠ Týn n/Vlt., Malá Strana, ZŠ Týn n/Vlt., Hlinecká

Aktivita  1 – Řízení projektu

  • Hlavní realizační tým MAP (zodpovědný za realizaci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP) – stávající

 

 • Realizační tým MAP (zajištění realizace projektu, podpora činnosti Řídícího výboru a PS, monitorování průběhu realizace aktivit KA2 a KA3, zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP, účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, podpora škol v plánování)
 • Realizační tým Implementace (zodpovědný za realizaci aktivity 4. Implementace MAP)

 

Aktivita  2 – Rozvoj a aktualizace MAP – povinné podaktivity

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

 • Řídící výbor – noví členové: zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
 • Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • Pracovní skupiny: sdílení zkušeností pedagogů škol, setkání každé skupiny 4x ročně

Pracovní skupina pro financování – informování o dotačních možnostech

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka – dvě nové pracovní skupiny

Pracovní skupina pro rovné příležitosti – nová pracovní skupina

Pracovní skupina ředitelů – jako v MAP +

2.2 Podpora škol v plánování

 • Dotazník ve školách – popis potřeb školy
 • Zástupce z každé zapojené školy

2.3 Místní akční plán

 • Aktualizace analytické části
 • Aktualizace strategické části – SR MAP, priority, cíle
 • Aktualizace implementační části – roční akční plány

2.4 Spolupráce s individuálními projekty systémovými Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výbor

 • 1x za dobu realizace projektu bude realizován seminář s odborníkem spojený s následnou diskusí o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání

2.5 Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

 • 4 workshopy s rodiči

Aktivita  3 – Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

 • Monitoring a vyhodnocení realizace celého projektu, naplňování priorit a cílů MAP a naplňování ročních Akčních plánů
 • Při přípravě evaluace bude RT MAP, stanoví témata a cíle evaluací, dále výběr cílových skupin evaluace, vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací, výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení, následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření
 • Zpracování sebehodnotících zpráv – Průběžná a závěrečná sebehodnotící zpráva

Více podrobností a aktuální informace k projektu naleznete na stránkách MAS Vltava v aktualitách nebo v menu projekty/vlastní: https://www.masvltava.cz

Realizace projektů MŠMT na ZŠ Hlinecká

Na začátku tohoto školního roku jsme vás, milí čtenáři, informovali o zapojení naší školy do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlašovatelem těchto vzdělávacích programů bylo MŠMT. Naše škola využila obě ministerské výzvy, “výzvu 56” i “výzvu 57”. V rámci “výzvy 56” podala žádost pod názvem “Vzdělávejme se v cizím jazyce”, škola získala dotaci ve výši 328 987 Kč.

Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a žáků naší školy, tři vyučující absolvovali intenzívní jazykový kurz v zahraničí. Patnáct žáků se zúčastnilo krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně, účastnili se výuky angličtiny ve stanoveném rozsahu a seznámili se s významnými reáliemi města. Realizace výše uvedeného projektu splnila svůj účel. V rámci “výzvy 57” podala škola žádost pod názvem “Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, výše dotace činila 301 605 Kč. Projekt byl zaměřen na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learningu).

Naše škola se rozhodla využít čtyři klíčové aktivity tj.4 šablony. V průběhu realizace 1.šablony byl sestaven plán rozvoje technických dovedností žáků, byla dovybavena žákovská školní dílna potřebným nářadím a vybavením. V rámci technických činností vyráběli žáci druhého stupně výrobky, každý žák si zhotovil svůj vlastní výrobek. Ze zhotovování byla pořizována průběžná fotodokumentace, společně s vyučující připravili žáci tzv. žákovská portfolia a při jejich přípravě využívali ICT. V rámci realizace šablony č. 2 absolvovala vyučující technických činností několik odborných kurzů, znalosti a dovednosti pak aplikovala v hodinách předmětu Člověk a svět práce. Z prostředků byla zakoupena i odborná literatura zaměřená na zlepšení technických dovedností žáků základní školy.

Realizací šablony č. 3 a č. 4 se vzdělávali vyučující a žáci naší školy v anglickém jazyce formou tzv. blended learningu. Všichni účastníci tohoto jazykového vzdělávání splnili požadovaný rozsah vyučovacích hodin. Shrneme – li, všechny klíčové aktivity “výzvy 57” byly naplněny. Jsme přesvědčeni, že oba výše jmenované projekty přispěly ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole a do budoucna zcela určitě pozitivně ovlivní uplatnění našich žáků na náročném trhu práce.

Mgr.Hájková, ředitelka školy


ZŠ Hlinecká získala dotaci v rámci “výzvy 57”

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci “Výzvy 57”. Škola podala projekt pod názvem: Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, rozpočet projektu je celkem 301 605,00 Kč, dotace je z 85% hrazena ze zdrojů EU (ESF), zbývajících 15 % připadá na státní rozpočet ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností, rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Naše škola se rozhodla využít v rámci “Výzvy 57” čtyři klíčové aktivity. První aktivitou je “Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ”, žáci budou vytvářet žákovské výrobky pod vedením kvalifikovaného učitele, z dotace bude dílna dovybavena potřebným nářadím a materiálem. Druhou aktivitou je “Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických činností žáků na ZŠ”, učitel absolvuje odborný vzdělávací kurz . Třetí aktivitou, kterou se rozhodla škola využít, je tzv. “Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu , což je kombinovaný interaktivní výukový systém. Tuto aktivitu využije 6 pedagogů. Poslední čtvrtou aktivitou je “Rozvoj individuálních ústních komunikativních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. Kombinované formy výuky se zúčastní 20 žáků v hodinách běžné výuky. Výše jmenované aktivity budou realizovány na naší škole v průběhu třech měsíců. Věřme, že dotace z výše jmenovaného projektu kladně podpoří kvalitu vzdělávání na naší škole.

Hájková, ředitelka školy

Naši žáci se účastní zahraničního výchovně – vzdělávacího pobytu v Londýně

2015-10-pobyt-london

ZŠ Hlinecká zapojena do “Výzvy 56”

Na hlinecké základní škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny” učí dvěma cizím jazykům. Od 3. ročníku se žáci vyučují anglický jazyk, výuka druhého cizího jazyka začíná od 7. ročníku, na naší škole se žáci učí německý jazyk. Výuka cizích jazyků je jednou z priorit vzdělávání žáků naší školy. A proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Výzva 56“.

Tento operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je hrazen z MŠMT. Škola podala žádost pod názvem „ Vzdělávejme se v cizím jazyce“, celkový rozpočet na projekt činí 328 987 Kč. Žádost odeslala škola začátkem května , obdržela záporné rozhodnutí z MŠMT. O to více nás pak překvapilo druhé kladné rozhodnutí z MŠMT, to škola obdržela na začátku prázdnin. Během velmi krátké doby bylo nutné připravit zadávací řízení tzv. výzvu k podání nabídek, bylo potřeba oslovit dodavatele služeb, uskutečnit výběrová řízení. Na konci července již byla podepsána smlouva, podařilo se zajistit první aktivita projektu – jazykově vzdělávací kurz pro učitele.

Tři paní učitelky se ještě v průběhu prázdnin zúčastnily jazykového vzdělávání v anglicky mluvící zemi, patnáctidenní jazykový kurz absolvovaly na Maltě. V závěru prázdnin se podařilo uskutečnit další výběrové řízení na dodávku druhé aktivity projektu – zahraničního jazykově vzdělávacího zájezdu pro žáky. Tento zájezd se uskuteční počátkem listopadu 2015, výběr žáků bude podmíněn jejich vzdělávacími výsledky a zájezd žáků bude z velké části hrazen z tohoto projektu. Prozradím, že zájezd žáků bude šestidenní a do Londýna. „Výzvou 56„ naše škola úspěšně naváže na mezinárodní jazykový projekt EDISON realizovaný v loňském školním roce. Věřme, že projekt „Vzdělávejme se v cizím jazyce“ podpoří kvalitu jazykového vzdělávání na naší škole a do budoucna kladně ovlivní uplatnění našich žáků.

Zdena Hájková, ředitelka školy


Vzdělávací projekt “OP VVV” na  ZŠ Hlinecká

Škola se rozhodla využít dotačního programu MŠMT “Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání” (OP VVV) a se souhlasem zřizovatele školy Města Týna podala v prosinci 2016 projekt pod názvem “Vzdělávání prostřednictvím šablon na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká”.  MŠMT projekt podpořilo, dotace do vzdělávání činí  934 677 Kč. Projekt je zaměřen na realizaci těchto uvedených aktivit: doučování žáků ohrožených neúspěchem, vzdělávání pedagogického sboru, realizace klubu zábavné logiky a deskových her  a  čtenářského klubu pro žáky.  Datum zahájení projektu je stanoven na 1. září 2017, po dvou letech bude projekt ukončen. Realizací projektu dojde zcela jistě ke zlepšení kvality vzdělávání žáků školy, bude podpořen profesní i odborný růst pedagogů.  

Mgr. Hájková, řed. školy 


Vzdělávací projekt OP VVV na ZŠ Hlinecká

Od září je na naší škole posíleno vzdělávání žáků a to díky získání dotace z MŠMT v rámci “Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání “. V rámci projektu jsou postupně realizovány aktivity, které určitě přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání našich žáků. Již třetí měsíc jsou někteří žáci svými učiteli doučováni v předmětech, ve kterých se chtějí zlepšit a někteří i zdokonalit. Žáci se účastní doučováni v matematice, českém jazyce, fyzice, chemii, přírodopisu a zeměpisu, probíhá doučování v anglickém i německém jazyce.  Ve druhém pololetí se budou moci žáci přihlásit do klubů zábavné logiky a do čtenářských klubů, které budou organizovány některými vyučujícími. Vzdělávací projekt je dvouletý a nezapomíná ani na odborný a profesní růst učitelů. 

Mgr. Hájková, ředitelka školy