Dotace z MŠMT

Realizace projektů MŠMT na ZŠ Hlinecká

Na začátku tohoto školního roku jsme vás, milí čtenáři, informovali o zapojení naší školy do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlašovatelem těchto vzdělávacích programů bylo MŠMT. Naše škola využila obě ministerské výzvy, “výzvu 56” i “výzvu 57”. V rámci “výzvy 56” podala žádost pod názvem “Vzdělávejme se v cizím jazyce”, škola získala dotaci ve výši 328 987 Kč.

Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a žáků naší školy, tři vyučující absolvovali intenzívní jazykový kurz v zahraničí. Patnáct žáků se zúčastnilo krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně, účastnili se výuky angličtiny ve stanoveném rozsahu a seznámili se s významnými reáliemi města. Realizace výše uvedeného projektu splnila svůj účel. V rámci “výzvy 57” podala škola žádost pod názvem “Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, výše dotace činila 301 605 Kč. Projekt byl zaměřen na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learningu).

Naše škola se rozhodla využít čtyři klíčové aktivity tj.4 šablony. V průběhu realizace 1.šablony byl sestaven plán rozvoje technických dovedností žáků, byla dovybavena žákovská školní dílna potřebným nářadím a vybavením. V rámci technických činností vyráběli žáci druhého stupně výrobky, každý žák si zhotovil svůj vlastní výrobek. Ze zhotovování byla pořizována průběžná fotodokumentace, společně s vyučující připravili žáci tzv. žákovská portfolia a při jejich přípravě využívali ICT. V rámci realizace šablony č. 2 absolvovala vyučující technických činností několik odborných kurzů, znalosti a dovednosti pak aplikovala v hodinách předmětu Člověk a svět práce. Z prostředků byla zakoupena i odborná literatura zaměřená na zlepšení technických dovedností žáků základní školy.

Realizací šablony č. 3 a č. 4 se vzdělávali vyučující a žáci naší školy v anglickém jazyce formou tzv. blended learningu. Všichni účastníci tohoto jazykového vzdělávání splnili požadovaný rozsah vyučovacích hodin. Shrneme – li, všechny klíčové aktivity “výzvy 57” byly naplněny. Jsme přesvědčeni, že oba výše jmenované projekty přispěly ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole a do budoucna zcela určitě pozitivně ovlivní uplatnění našich žáků na náročném trhu práce.

Mgr.Hájková, ředitelka školy


ZŠ Hlinecká získala dotaci v rámci “výzvy 57”

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci “Výzvy 57”. Škola podala projekt pod názvem: Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, rozpočet projektu je celkem 301 605,00 Kč, dotace je z 85% hrazena ze zdrojů EU (ESF), zbývajících 15 % připadá na státní rozpočet ČR. Projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností, rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Naše škola se rozhodla využít v rámci “Výzvy 57” čtyři klíčové aktivity. První aktivitou je “Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ”, žáci budou vytvářet žákovské výrobky pod vedením kvalifikovaného učitele, z dotace bude dílna dovybavena potřebným nářadím a materiálem. Druhou aktivitou je “Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku technických činností žáků na ZŠ”, učitel absolvuje odborný vzdělávací kurz . Třetí aktivitou, kterou se rozhodla škola využít, je tzv. “Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu , což je kombinovaný interaktivní výukový systém. Tuto aktivitu využije 6 pedagogů. Poslední čtvrtou aktivitou je “Rozvoj individuálních ústních komunikativních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu. Kombinované formy výuky se zúčastní 20 žáků v hodinách běžné výuky. Výše jmenované aktivity budou realizovány na naší škole v průběhu třech měsíců. Věřme, že dotace z výše jmenovaného projektu kladně podpoří kvalitu vzdělávání na naší škole.

Hájková, ředitelka školy

Naši žáci se účastní zahraničního výchovně – vzdělávacího pobytu v Londýně

2015-10-pobyt-london

ZŠ Hlinecká zapojena do “Výzvy 56”

Na hlinecké základní škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny” učí dvěma cizím jazykům. Od 3. ročníku se žáci vyučují anglický jazyk, výuka druhého cizího jazyka začíná od 7. ročníku, na naší škole se žáci učí německý jazyk. Výuka cizích jazyků je jednou z priorit vzdělávání žáků naší školy. A proto jsme se rozhodli zapojit do projektu „Výzva 56“.

Tento operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je hrazen z MŠMT. Škola podala žádost pod názvem „ Vzdělávejme se v cizím jazyce“, celkový rozpočet na projekt činí 328 987 Kč. Žádost odeslala škola začátkem května , obdržela záporné rozhodnutí z MŠMT. O to více nás pak překvapilo druhé kladné rozhodnutí z MŠMT, to škola obdržela na začátku prázdnin. Během velmi krátké doby bylo nutné připravit zadávací řízení tzv. výzvu k podání nabídek, bylo potřeba oslovit dodavatele služeb, uskutečnit výběrová řízení. Na konci července již byla podepsána smlouva, podařilo se zajistit první aktivita projektu – jazykově vzdělávací kurz pro učitele.

Tři paní učitelky se ještě v průběhu prázdnin zúčastnily jazykového vzdělávání v anglicky mluvící zemi, patnáctidenní jazykový kurz absolvovaly na Maltě. V závěru prázdnin se podařilo uskutečnit další výběrové řízení na dodávku druhé aktivity projektu – zahraničního jazykově vzdělávacího zájezdu pro žáky. Tento zájezd se uskuteční počátkem listopadu 2015, výběr žáků bude podmíněn jejich vzdělávacími výsledky a zájezd žáků bude z velké části hrazen z tohoto projektu. Prozradím, že zájezd žáků bude šestidenní a do Londýna. „Výzvou 56„ naše škola úspěšně naváže na mezinárodní jazykový projekt EDISON realizovaný v loňském školním roce. Věřme, že projekt „Vzdělávejme se v cizím jazyce“ podpoří kvalitu jazykového vzdělávání na naší škole a do budoucna kladně ovlivní uplatnění našich žáků.

Zdena Hájková, ředitelka školy


Vzdělávací projekt “OP VVV” na  ZŠ Hlinecká

Škola se rozhodla využít dotačního programu MŠMT “Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání” (OP VVV) a se souhlasem zřizovatele školy Města Týna podala v prosinci 2016 projekt pod názvem “Vzdělávání prostřednictvím šablon na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká”.  MŠMT projekt podpořilo, dotace do vzdělávání činí  934 677 Kč. Projekt je zaměřen na realizaci těchto uvedených aktivit: doučování žáků ohrožených neúspěchem, vzdělávání pedagogického sboru, realizace klubu zábavné logiky a deskových her  a  čtenářského klubu pro žáky.  Datum zahájení projektu je stanoven na 1. září 2017, po dvou letech bude projekt ukončen. Realizací projektu dojde zcela jistě ke zlepšení kvality vzdělávání žáků školy, bude podpořen profesní i odborný růst pedagogů.  

Mgr. Hájková, řed. školy 


Vzdělávací projekt OP VVV na ZŠ Hlinecká

Od září je na naší škole posíleno vzdělávání žáků a to díky získání dotace z MŠMT v rámci “Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání “. V rámci projektu jsou postupně realizovány aktivity, které určitě přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání našich žáků. Již třetí měsíc jsou někteří žáci svými učiteli doučováni v předmětech, ve kterých se chtějí zlepšit a někteří i zdokonalit. Žáci se účastní doučováni v matematice, českém jazyce, fyzice, chemii, přírodopisu a zeměpisu, probíhá doučování v anglickém i německém jazyce.  Ve druhém pololetí se budou moci žáci přihlásit do klubů zábavné logiky a do čtenářských klubů, které budou organizovány některými vyučujícími. Vzdělávací projekt je dvouletý a nezapomíná ani na odborný a profesní růst učitelů. 

Mgr. Hájková, ředitelka školy