Novinky

Pomůcky pro žáky na další školní rok

2. – 9. roč. pomůcky (opraveno 2.7.2020)

4. roč. pomůcky

5. roč. pomůcky

Výsledek voleb do Školské rady při ZŠ Hlinecká na tříleté období od 1. 9. 2020

Výsledek voleb

Konání voleb do školské rady

Pozvání rodičů k volbám do Školské rady při ZŠ Hlinecké

Vedení Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecké zve zákonné zástupce žáků školy k volbám členů z řad zákonných zástupců.  

Volby do školské rady se konají: od 8. 6. do 12. 6. 2020 /celý týden/
Volit může přijít rodič: od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Místo konání voleb: kancelář ZŠ Hlinecká Pokračování článku 

Informace rodičům

Vážení čtenáři, milí rodiče, jistě všichni víte a mnohých se osobně dotýká částečné uvolňování a otevírání škol všech stupňů pro žáky a studenty. Pandemie koronaviru přinesla zákaz přímé účasti žáků i studentů ve výuce. Ze dne na den byly školy uzavřeny. Nikdo z nás nepředpokládal, že uzavření škol se protáhne na tak dlouhou dobu. Pokračování článku 

Otevření školy pro 2. stupeň

Informace školy o otevření pro 2. stupeň

Čestné prohlášení zákonných zástupců

Metodika MŠMT k otevírání základních škol

Nabídka zaměstnání – kuchařka školní jídelny

Vedení školy ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Požadavky:

 • výuční list v oboru
 • bezúhonnost
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování

Nabízíme:

 • plný úvazek (pracovní doba 8 hodin)
 • jednosměnný provoz
 • perspektiva práce

Datum nástupu:    1. 9. 2020

Písemné žádosti a strukturovaný životopis zasílejte na
email: zshlinecka@volny.cz, případně odevzdejte v kanceláři školy.

Bližší informace na telefonu: 725 032 581 Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy email: zdenahajkova@seznam.cz 

Osobní kontakt možný po předchozí telefonické domluvě.

Informace pro rodiče – obnovení školní docházky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata 1. stupně,  

srdečně Vás všechny zdravím a velmi mne těší, že se s většinou Vašich dětí a našich žáků opět setkám dne 25. 5. 2020 v naší škole. Zasílám Vám bližší informace týkající se obnovení školní docházky žáků 1. stupně. Od pondělí 25. 5. 2020 bude zajištěna dopolední výuka a odpolední zájmová část v obou školních budovách tj. v budově ZŠ Hlinecké a v budově školy na Vinařického náměstí.

Níže uvádím informace související s organizací výuky: 

 • Nejpozději před vstupem do budovy školy musí žák /zákonný zástupce/ odevzdat vyplněné „čestné prohlášení“, které převezme určený pracovník školy. Netýká se těch, kteří již čestné prohlášení odevzdali. V souladu s Metodickým pokynem MŠMT by nebylo možné umožnit žákovi vstup do budovy školy při neodevzdání vyplněného čestného prohlášení.
 • Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, dodržovat povinnost zakrýt si nos a ústa.
 • Škola pro žáky, kteří přijdou až na „výuku“, bude otevřena od 7:30 hodin.
 • Škola pro žáky, kteří jsou přihlášeni do „ranní skupiny“, bude otevřena od 6:00 hodin.
 • Při vstupu do budovy školy použijí žáci čipy.
 • Zákonným zástupcům /doprovázejícím osobám/ nebude umožněn vstup do budovy školy.
 • Žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Žáci budou plynule procházet šatnou své třídy a přezují se.
 • Po opuštění šatny použije žák dezinfekci na ruce.
 • Žák půjde nejkratší cestou do své kmenové třídy, kde bude přítomna paní učitelka.
 • Vzdělávací aktivity /dopolední výuka a odpolední zájmová část/ budou organizovány každý den od pondělí do pátku.
 • Docházka žáků bude evidována v třídní knize.
 • Nepřítomnost žáka ve škole bude zákonný zástupce povinen včas nahlásit třídnímu učiteli, případně do kanceláře školy.
 • Dopolední výuka bude zahájena každý den v 8:00 hodin.
 • Rozvrh vyučovacích hodin bude plně v kompetenci paní učitelky třídní, totéž platí o postupném rozvrhu přestávek /bližší informace obdrží žáci od svých vyučujících/.
 • Časy ukončení dopolední výuky budou stanoveny v intervalech dle harmonogramu. Každá třída bude končit výuku v jiném čase.
  • 1. A ukončení výuky 11:15 hod.
  • 1. B ukončení výuky 11:20 hod.
  • 2. A ukončení výuky 11:30 hod.
  • 2. B ukončení výuky 11:35 hod.
  • 3. A ukončení výuky 11:40 hod.
  • 3. B ukončení výuky 11:45 hod.
  • 4. A ukončení výuky 11:35 hod.
  • 4. B ukončení výuky 11:20 hod.
  • 5. A ukončení výuky 11:25 hod.
  • 5. B ukončení výuky 11:45 hod.
 • Po ukončení výuky budou odcházet žáci po skupinách na oběd za dohledu vyučujícího.
 • Žáky, přihlášené k odpolední zájmové činnosti, si po obědě převezme určený pedagog.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla vycházející z Manuálu MŠMT (Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce škol. roku 2019/20).
 • Vzdělávání na dálku bude od 25. 5. 2020 do konce školního roku částečně redukováno z důvodu vzdělávání většiny žáků 1. stupně prezenční formou ve škole.

Vážení rodiče, věřím, že i za tak složitých podmínek budou přítomní žáci s výukou a aktivitami ve skupinách spokojeni.  Zároveň doufám, že i Vám rodičům odpadne řada starostí, souvisejících s dálkovým vzděláváním Vašich dětí.  

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku a o odkladu školní docházky

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o odkladu školní docházky – informace pro žadatele

Informace o možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata 1. stupně,  

srdečně Vás všechny zdravím a děkuji za Vaši práci a píli při vzdělávání na dálku. Dle harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení bylo stanoveno datum 25. 5. 2020 pro obnovení výuky na 1. stupni základních škol. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za podmínek stanovených MŠMT.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. K zajištění organizace vzdělávací aktivity potřebuje škola zjistit zájem ze strany zákonných zástupců. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. Tuto informaci laskavě sdělte třídnímu učiteli vašeho dítěte. Využije-li zákonný zástupce možnosti osobní přítomnosti svého dítěte ve škole, musí nejpozději při prvním vstupu do budovy tj. 25. 5. 2020 odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců.  Čestné prohlášení naleznete na webových stránkách naší školy, případně jej zašle na vyžádání třídní učitel vašeho dítěte, je možno vyzvednout i v kanceláři školy.  Škola bude realizovat dopolední vzdělávací aktivity žáků, v čase 4 až 5 vyučovacích hodin, rozvrh bude upřesněn. Odpoledne škola plánuje realizovat zájmové aktivity žáků. Při této příležitosti žádáme zákonné zástupce o sdělení, zda využijí možnosti odpoledního výchovně vzdělávacího a zájmového vzdělávání pro své dítě.  Tuto informaci také sdělte třídnímu učiteli svého dítěte, v případě Vašeho kladného rozhodnutí nahlaste hodinu odchodu dítěte v odpoledních hodinách. 

Organizace vzdělávací aktivity žáků 1.stupně:
1) základní škola zajišťuje  aktivity pro skupiny max. 15 žáků, přednostně z jedné třídy popř. ročníku
2) vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
3) vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část /cílem a obsahem dopolední části je vzdělávací obsah, cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
4) ranní družina není poskytována
5) škola vede evidenci o docházce žáků do skupin
6) začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na dobu za běžných podmínek tj. 8:00 hodin
7) konec vzdělávacích a zájmových aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, zatím předpokládáme maximálně do 16:00 hodin   
8) přihlášení žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, je nutné zájem o stravování předem nahlásit, nejpozději do 18. 5. 2020

Skutečnosti související s organizací výuky:

 • vstup do budovy školy bude žákům umožněn prostřednictvím čipů /čas otevření pro žáky bude upřesněn dle zájmu rodičů s přihlédnutím k personálním možnostem školy/,vstup do budovy nebude umožněn doprovázejícím osobám
 • je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrýt si ústa a nos
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • škola zajistí maximální dodržování hygienických pravidel dle manuálu MŠMT (viz webové stránky naší školy)

Vážení rodiče, naše škola se bude snažit i při takto přísných hygienických opatřeních zajistit vašim dětem bezpečné a příjemné prostředí.    

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

MŠMT příloha ochrana zdravÍ ZŠ

MŠMT příloha příloha čestné prohlášení

Otevření škol pro 9. ročníky od pondělí 11. 5.

 1. 11. 5. 2020 Otevření školy pro žáky 9. ročníku  za účelem přípravy na příjímací zkoušky
 2. Manuál MŠMT  – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka

Otevření pro 9.třídy

MŠMT priloha čestné prohlášení

MŠMT příloha ochrana zdraví ZŠ