Projektové dny 2010

1. stupeň

Projektové dny byly vyhlášeny na 9.5.2008 a 15.5.2008. Na 1.stupni ZŠ připravily paní učitelky projekt pro svou třídu. V budově na Vinařického náměstí byl uskutečněn 1.projekt podle tříd, 2.projekt byl společný, zaměřený na sportovní dovednosti žáků 4. a 5.tříd.
Celkem bylo na 1.stupni vyhlášeno a uskutečněno 14 projektů.

Mgr.Blanka Ludačková – 1.A

název projektu: Hrajeme si na Indiány (projektový den byl součástí půlročního projektu To jsem já, to jsi ty, to jsme my zaměřeného na osobní a sociální rozvoj osobnosti žáka)

cíl projektu: mezitřídní vztahy – vzájemné poznávání a spolupráce žáků 1.tříd – žáci byli promícháni

osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, pohybové hry, pracovní činnosti (indiánská čelenka) práce ve skupině, kreativita, sociální rozvoj, kooperace, komunikace

počet žáků: 12

aktivity: hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, uvědomily si důležitost spolupráce, některé pracovaly s jinou paní učitelkou

Mgr.Jaroslava Werbynská – 1.B

název projektu: Hrajeme si na Indiány (projektový den byl součástí půlročního projektu To jsem já, to jsi ty, to jsme my zaměřeného na osobní a sociální rozvoj osobnosti žáka)

cíl projektu: mezitřídní vztahy – vzájemné poznávání a spolupráce žáků 1.tříd – žáci byli promícháni

osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání, cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, pohybové hry, pracovní činnosti (indiánská čelenka) práce ve skupině, kreativita, sociální rozvoj, kooperace, komunikace

počet žáků: 16

aktivity: hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, uvědomily si důležitost spolupráce, některé pracovaly s jinou paní učitelkou

Jitka Suchanová – 2.A

název projektu: Robinson

cíl projektu: seznámit žáky s podmínkami života člověka

počet žáků: 20

aktivity: rozvoj kompetencí sociální a personální (práce ve skupinách), komunikační (vyjadřujeme své myšlenky v logických souvislostech), kompetence k učení (sbíráme a třídíme informace – hledáme pitnou vodu, lovíme zvířata, poznáváme ovoce), kompetence pracovní, výtvarné zpracování Robinsonovy chýše, poznávání vlastností látek, psaní zprávy

hodnocení projektu: žáci poznávali nové učivo vlastním objevováním, učili se zaznamenávat výsledky experimentů, vyslovovat hypotézy a ověřovat je, projekt splnil svůj cíl

Mgr.Iva Šímová – 2.B

název projektu: Bezpečnost v silničním provozu

cíl projektu: bezpečnost na silnici

počet žáků: 25

aktivity: projekt prostupoval všemi předměty, rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, žáci procvičili znalost dopravních značek, procvičovali orientaci v dopravní situaci ve městě, besedovali s policistou

hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře

Mgr.Marie Míková – 3.A

název projektu: Kde si bezpečně hrát (projektový den byl vyvrcholením projektu na téma dopravní výchova – učivo prvouky)

cíl projektu: bezpečnost na silnicích, vytvoření knihy dopravních pravidel

počet žáků: 24

aktivity: práce ve skupině, práce s pracovními listy, sledujeme silniční provoz a hledáme chyby, beseda s policistou, poznávání dopravních značek, závody na koloběžkách, soutěž

hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, vytvořenou knihu dopravních pravidel založily do
svého portfolia

Mgr.Alena Šebestová – 3.B

název projektu: Kde si bezpečně hrát (projektový den byl vyvrcholením projektu na téma dopravní výchova – učivo prvouky)

cíl projektu: bezpečnost na silnicích, vytvoření knihy dopravních pravidel

počet žáků: 23

aktivity: práce ve skupině, stavíme z Lega (dopravní hřiště, situaci na silnici), beseda s policistou, poznávání dopravních značek, závody na koloběžkách, soutěž

hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, vytvořenou knihu dopravních pravidel založily do
svého portfolia

Mgr.Marie Vávrovská – 4.A

název projektu: Les – přítel člověka

cíl projektu: prohloubit a rozšířit poznatky o významu lesa pro život člověka

počet žáků: 25

aktivity: práce ve skupinkách, práce s internetem, encyklopediemi. učili se vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu, kultivovaně, výtvarné zpracování, prezentace referátů

hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, projekt splnil svůj cíl

Zuzana Sedláčková – 4.B

název projektu: Bezpečnost na cestách

cíl projektu: procvičit základní dopravní značky, základní pravidla silničního provozu

počet žáků: 19

aktivity: práce ve skupině, práce s encyklopedií, rozvoj kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, rozvoj kompetence k učení, projekt prostupoval všemi hodinami

hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře, výtvarné výstupy vystaveny
na chodbě školy

Mgr.Svatava Báčková – 4.C

název projektu: Plavba lodí

cíl projektu: získávání poznatků formou skupinové práce i práce jednotlivců, rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat, prohloubení učiva o řece Vltavě

počet žáků: 17

aktivity: skupinová a individuální práce, rozvíjení kompetencí sociálních a personálních (zvolení posádky, jeho velitele), kompetencí k učení – práce s mapou, encyklopedií, internetem,kompetence komunikativní (nutnost domluvit se, umět naslouchat druhým), projekt prostupoval všemi hodinami

hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, aktivně, velmi dobře, projekt cíle splnil

Mgr.Dana Ťupová – 5.A

název projektu: Člověk a jeho tělo

cíl projektu: prohloubit znalosti o lidském těle

počet žáků: 15

aktivity: procvičit kompetence sociální a personální (práce ve skupině), kompetence pracovní , kompetence k řešení problémů (samostatné rozhodování, zvažování důsledků svého rozhodnutí, kompetence k učení (práce s encyklopediemi) projekt prostupoval všemi hodinami

hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, výsledné výtvarné zpracování (člověk z krabice) na chodbě školy

Mgr.Petra Dědičová – 5.B

název projektu: Na silnici ? V pohodě!

cíl projektu: prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností

počet žáků: 19

aktivity: rozvoj kompetence sociální a personální (práce ve skupinách, zastávání různých rolí), kompetence pracovní (dodržování pravidel), kompetence občanské (pomohu druhým), projekt prostupoval všemi hodinami, žáci zvládli jízdu zručnosti, ve skupinách skládali testy z 1.pomoci a
testy dopravní, učili se telefonovat na záchrannou službu

hodnocení projektu: děti pracovaly se zájmem, chutí, aktivně, nejvíce se líbila jízda zručnosti – nejlepší žáci budou reprezentovat školu v okresním kole dopravní olympiády

Mgr.Hana Duroňová – 5.C

název projektu: Dobyvatelé vesmíru

cíl projektu: rozšíření a prohloubení poznatků o vesmíru

počet žáků: 20

aktivity: rozvoj kompetencí sociálních a personálních (práce v různě velkých skupinách), rozvoj kompetence k učení (práce s internetem, s encyklopediemi) kompetence komunikativní (formulování myšlenek v logickém sledu, kultivovaný projev), projekt prostupoval všemi hodinami

hodnocení projektu: děti pracovaly se zájmem, chutí, aktivně, většina žáků se práci ve skupině již naučila

Mgr.Zdena Hájková a vyučující budovy Vinařického náměstí – 4.ABC, 5.ABC

název projektu: Sportem ke zdraví

cíl projektu: rozvoj soutěživosti, zdravé ctižádosti, vůle, podněcování zájmu žáků o pohybové aktivity

počet žáků: 120

aktivity: turnaj v kopané, seznámení s baseballem, turnaj v přehazované, atletická olympiáda – běh na 50 a 800 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem

hodnocení projektu: velký zájem ze strany dětí, došlo k dalšímu upevnění třídního kolektivu, projekt splnil svůj cíl

2. stupeň

Projektové dny byly vyhlášeny na 9.5.2008 a 15.5.2008. Na 2.stupni ZŠ bylo vyhlášeno a uskutečněno 16 projektů. Všechny projekty byly jednodenní, žáci tak dostali možnost zúčastnit se dvou projektů, které se vybrali.

Mgr.Jiřina Koberová – žáci 6. a 7. tříd

název projektu: Olympijské hry

cíl projektu: seznámení žáků s historií olympijských her, olympijskou myšlenkou, olympijskou přísahou, olympijskými symboly, zdokonalování sportovních dovedností

počet žáků: 18 + 18

aktivity: rozvoj kompetencí komunikativní, občanské, pracovní, sociální a personální, kompetence k učení a kompetence k řešení problémů – práce ve skupinách, práce s počítačem, skládačka – žáci složili vlajku, zjistili, jakému státu vlajka náleží, na kterém kontinentu stát leží a vlajku vyrobili, soutěž družstev v trojboji se všemi náležitostmi OH

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti zábavnou formou získaly řadu nových poznatků, soutěžily se zaujetím

Mgr.Jiřina Řehořová – žáci 6. a 7.tříd

název projektu: Matematika hrou

cíl projektu: zlepšení a posílení logického uvažování, týmová práce

počet žáků: 16 + 16

aktivity: rozvoj kompetencí pracovních, sociálních a osobnostních, rozvoj kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, matematické bingo, turnaj v piškvorkách, skládání tangramů

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s chutí

Ing.Zdena Valková – žáci 6. a 7.tříd

název projektu: Mladý entomolog

cíl projektu: prohloubení poznatků o mravencích a hmyzu

počet žáků: 12 + 12

aktivity: rozvoj kompetencí k učení (samostatné tříděné informací), k řešení problémů (praktické ověřování správnosti řešených problémů), kompetence komunikativní (vyjadřují myšlenky své, naslouchají druhým), kompetence sociální a personální (práce ve skupinách), kompetence občanské (ochrana ŽP), kompetence pracovní (dodržování pravidel práce s různými nástroji), sběr brouků v přírodě a jejich určení podle atlasu, založení mini antquaria, práce s mikroskopem, internetem, výroba nástěnného obrazu mraveniště, skládačky

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s nadšením

Mgr.Josef Ťupa – žáci 7.tříd

název projektu: husitská revoluce

cíl projektu: prohloubení poznatků o husitském hnutí

počet žáků: 16 + 16

aktivity: rozvoj kompetencí personální a sociální (práce ve skupinách), kompetence k učení (práce s encyklopediemi, internetem) kompetence komunikativní (prezentace zjištěných poznatků), kompetence pracovní (výroba husitských zbraní)

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, dobře spolupracovali, učili se hodnotit práci svou i jiných

Marie Maršíková – žáci 6. – 9.tříd

název projektu: Po stopách historie Týna nad Vltavou

cíl projektu: rozvíjení poznatků o našem městě, seznámení s jeho historií a jeho významnými osobnostmi, vzájemná spolupráce

počet žáků: 18 + 19

aktivity: rozvoj kompetencí k učení (práce s historickými dokumenty, internetem, mapami, encyklopediemi, knihami), kompetence komunikativní (diskuse nad exponáty, beseda s pracovníky muzea), kompetence sociální (týmová spolupráce), kompetence občanská (hrdost nad městem, v němž žiji), návštěva muzea, prohlídka historických památek ve městě, fotografování historických objektů, soutěž

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali se zájmem, aktivně se zapojovali do plnění všech úkolů

Mgr.Martina Hrůzová, Mgr.Vladimír Kainzinger – žáci 6. – 9.tříd

název projektu: Jak se dělá časopis

cíl projektu: zachycení průběhů projektových dní (textem, fotografií, kresbou), vytvoření mimořádného čísla školního časopisu

počet žáků: 13 + 14

aktivity: rozvoj kompetencí k učení (vyhledává a třídí informace), komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, naslouchá druhým, zapojuje se do diskuse), sociální
(účinně spolupracuje ve skupině), občanské (respektuje přesvědčení druhých), práce s počítačem, digitálním fotoaparátem, ankety, rozhovory, korekce

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zájmem, vytvořily mimořádné číslo časopisu, v němž se jim podařilo vystihnout podstatu a průběh téměř všech projektů

Mgr.Jitka Hrušková – žáci 6. – 9.

název projektu: Ekologie a já

cíl projektu: prohloubení poznatků o ekologii, výzva k ekologickému chování

počet žáků: 12 + 20

aktivity: rozvoj kompetence občanské (proč chránit přírodu), komunikativní (vysvětlení problému, diskuse, umění naslouchat), kompetence sociální a personální (práce ve skupinách, dvojicích, vzájemná spolupráce), kompetence k učení (práce s internetem, obrazová dokumentace)

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci si vysvětlili termíny kyselé deště,globální oteplování, zpracovali přehled chráněných oblastí v ČR a vytvořili plakát vyzývající k ochraně přírody

Mgr.Jaroslava Nýdlová – žáci 7. – 9.tříd

název projektu: Some Facts about the United Kongdom

cíl projektu: poznat, kdo je kdo v historii a kultuře Velké Británie

počet žáků: 12 + 16

aktivity: rozvoj kompetencí k učení (vyhledávání a třídění informací – encyklopedie, internet, knihy), kompetence sociální (práce ve dvojicích, skupinách, spolupráce), kompetence občanské (kulturní a historické tradice jiné země), kompetence komunikativní (písemný i ústní projev), multikulturní, mediální výchova a výchova k myšlení v evropských souvislostech, kompetence pracovní (vytvoření výstupu) – možno si vybrat století, osobnost, skupinu (Keltové, Vikingové), práce s mapou

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, práce se jim dařila. Výstupy byly vyvěšeny na nástěnce na hale školy

Mgr.Ilona Houšková – žáci 7. – 9.tříd

název projektu: O člověku podnikavém

cíl projektu: rozvoj všeobecné ekonomické gramotnosti

počet žáků: 10 + 8

aktivity: rozvoj kompetence k učení (vyhledávat informace, pracovat s nimi, hodnotit získané poznatky), kompetence sociální (osvojování zásad práce v týmu, hodnocení práce vlastní i druhých), kompetence komunikativní (formulace myšlenek a názorů, jejich kultivované vyjádření, využití komunikačních technologií), kompetence občanské (pochopení základních principů zákonnosti a společenských norem), kompetence pracovní (organizace práce), kompetence k řešení problémů (nají prostor pro otevřené otázky při besedě s podnikatelem)

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn

Mgr.Drahomíra Hanzlíková – žáci 8. + 9.tříd

název projektu: Rébusiáda

cíl projektu: posílit a zlepšit logické uvažování

počet žáků: 13 + 11

aktivity: rozvoj kompetencí k řešení problémů, sociální a personální, pracovní, komunikativní

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci dobře spolupracovali, vzájemně se doplňovali

Mgr.Miroslav Jaroš, Mgr.Josef Mikeska – žáci 8. + 9.tříd

název projektu: Tradiční všestrannost

cíl projektu: praktické dovednosti – orientace v terénu, mapa, buzola, střelba

počet žáků: 16 + 16

aktivity: rozvoj kompetence k učení (vyhledává a třídí informace), kompetence sociální a personální (dokáže pracovat ve skupině), kompetence občanské (sebekázeň, sebekontrola, sebeovládání), topografické značky, práce s mapou, krokování, běh podle azimutu, střelba ze vzduchovky, závod

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci o projekt projevili velký zájem, pracovali velmi dobře

Mgr.Jana Čtvrtníková – žáci 8. + 9.tříd

název projektu: Po stopách vltavínů

cíl projektu: seznámit se s vltavíny, jejich historií, vznikem, hledáním, využitím

počet žáků: 16 + 17

aktivity: rozvoj kompetence sociální a personální (práce ve dvojicích, skupinách, spolupráce), kompetence k učení (vyhledávání na internetu, v muzeu, třídění materiálu , rozvoj kompetence k řešení problémů, občanské, komunikativní

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, do práce se bez problémů zapojil i žák speciální třídy, výstupem jsou barevné listy s informacemi o vltavínech na chodbě školy

Jiří Hladeček – žáci 9.tříd

název projektu: Křižovatky života

cíl projektu: jak se vyvarovat potíží s alkoholem, drogami, se zákonem

počet žáků: 9 + 11

aktivity: rozvoj kompetence k učení (zpracovávání informací získaných z návštěvy nízkoprahového zařízení), kompetence komunikativní (vedení dialogu, vyjadřování myšlenek v logickém sledu, umění naslouchat názorům druhých), kompetence sociální (práce ve skupinách), kompetence občanské
(právo člověka na svobodu a bezpečnost), praktická ukázka sebeobrany

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, velký úspěch měla praktická ukázka sebeobrany v podání Policie ČR

Mgr.Miroslava Waageová – žáci 9.tříd

název projektu: Chemie v kuchyni

cíl projektu: formou experimentu najít souvislosti mezi teorií a praxí, seznámit se s jednoduchými
laboratorními měřeními, rozvoj praktických dovedností

počet žáků: 3 + 7

aktivity: rozvoj kompetencí sociální a personální (práce ve skupinách), kompetence k učení (práce na počítači, vyhledávání a třídění materiálu), kompetence pracovní (dodržování pracovních zásad při práci s různými přístroji), praktické činnosti – chemické pokusy – měření pH, zákon o zachování hmotnosti, destilace, filtrace, obsah plynů ve vodě

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti si v praxi ověřily teoretické znalosti, 9.5. se řada přihlášených žáků do školy nedostavila

Projektové dnyProjektové dnyProjektové dnyProjektové dny

Projektové dny splnily svůj cíl. Na projektové vyučování, které vyučující velmi pečlivě, svědomitě a nápaditě připravili, se přišel podívat i pan starosta Mgr. Karel Hájek.