Rekonstrukce běžecké dráhy

Projekt zaměřený na “rekonstrukci běžecké dráhy” na víceúčelovém školním hřišti při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká chce  využít  1. výzvy Dotačního  programu Jihočeského kraje “Podpora sportu”. Hlavním záměrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje. Škola ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká chce využít číslo opatření 1 – Rekonstrukce a oprava sportovišť, min. – max. výše grantu 50 – 600 tisíc, minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 20%. Projekt bude zaměřený na opravu stávající běžecké dráhy na školním víceúčelovém hřišti. Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu běžecké dráhy. Současný stav běžecké dráhy již neodpovídá aktuálním technickým, bezpečnostním a sportovním předpisům pro provozování školní tělesné výchovy popř. výkonnostního a rekreačního sportu. ZŠ Týn nad Vltavou má dlouholetou tradici, škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, žáci se učí podle Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny”. Ve škole je také zřízena speciální třída pro žáky s lehkým mentálním postižením. Prioritami školy je výuka cizích jazyků, počítačová gramotnost a také sportovní výchova. Škola dbala a bude dbát na rozvoj zdraví všech žáků, v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se vyučuje na škole předmět tělesná výchova. Týdenní dotace tohoto předmětu bývá pro třídu zpravidla dvouhodinová, žáci 6. tříd ZŠ a žáci s lehkým mentálním postižením tj. žáci speciální třídy mají podle Školního vzdělávacího programu tři hodiny tělesné výchovy týdně. V rámci povinně volitelného předmětu je žákům na 2. stupni nabízena sportovní výchova, tento předmět je žáky velmi oblíben. Na škole také pracují sportovní kroužky, na 1. stupni ještě pohybové hry a na 2 stupni sportovní hry.  K těmto aktivitám je mimo dvou tělocvičen využíváno víceúčelové hřiště.  Žáci 3. a 4. ročníků se účastní plaveckého výcviku, bruslení, třídních a mezitřídních sportovních soutěží, pro žáky 6. – 9. ročníků se každoročně organizuje lyžařský výcvikový kurz a bruslení. Na škole se těší velké oblibě mezi žáky celoškolní projektové a sportovní dny. V rámci sportovních dnů žáci plní atletické discipliny, tradičně se žáci účastní okresních a krajských kol Poháru rozhlasu,  škola obnovuje tradici “meziškolní atletické olympiády” pro školy v regionu. Víceúčelové hřiště se nachází v bezprostřední blízkosti školy, od ledna 2014 jej spravuje naše škola. Areál  hřiště využívají žáci školy k tělovýchovným činnostem, mateřská školka a školní družina pak k relaxaci. V odpoledních hodinách, o víkendech a  letních prázdninách je hřiště přístupné veřejnosti, má svůj provozní řád a správce. 

Po více jak dvacetiletém užívání vyžadují sportoviště víceúčelového hřiště opravu. Stávající běžecká dráha je nevyhovující, není bezpečná a neodpovídá současným požadavkům.  

Realizací projektu bude významně posílena bezpečnost sportujících žáků, bude viditelně snížena úrazovost.   Rozvoj atletiky na škole zároveň přispěje k prevenci rizikového chování žáků a v neposlední řadě pak pozitivně ovlivní jejich fyzickou zdatnost. 

Týn nad Vltavou 08. 01. 2016

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy