Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Josef Ťupa

Mail: tupa@zshlinecka.cz
Tel:   385 731 440
Mob: 604 216 500

Konzultační hodiny:
ÚTERÝ 14:00 – 15:00 hodin
(popř. individuálně dle domluvy)

Místo:  kabinet dějepisu, číslo dveří 202

Výchovný poradce vykonává činnosti

 1. Poradenské
 2. Metodické a informační

Poradenské činnosti:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem), informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu, organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • zajištění informačních materiálů o možnostech studia na středních školách
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, předkládat  ředitelce školy,  učitelům  a zákonným zástupcům návrhy na další péči o tyto žáky
 • ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky věnovat péči žákům nadaným a mimořádně nadaným
 • ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli konkrétních vyučovacích předmětů, koordinovat tvorbu, realizaci a vyhodnocení podpůrných opatření – PLPP, IVP 
 • spolupracovat se školským poradenským zařízením

Metodické a informační činnosti:

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)