Dotace z ROP Jihozápad

Vážení čtenáři, prostřednictvím měsíčníku Vltavín jsem vás informovala v závěru kalendářního roku 2017, že se škole podařilo získat dotaci z IROP v rámci výzvy č. 46. Podpořenými projekty byly tyto investiční akce – vybudování jazykové učebny, stavba venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce a modernizace stávajícího osobního výtahu, vybudování bezbariérového WC.

Součástí projektu byla výsadba zeleně v areálu školy a rozšíření vnitřní konektivity školy. V jarních měsících robíhala výběrová řízení včetně podpisu smluv s dodavatelskými firmami. V závěru uplynulého školního roku a během letošních letních prázdnin se podařilo postavit venkovní učebnu přírodních věd, jedná se o novostavbu (dřevěný altán) v areálu školního pozemku. Učebna je vybavena stoly a lavicemi, je zajištěn přístup informačních technologií. Hodnota této investiční akce činí přes 502 tisíc Kč. Podařilo se rozšířit bezbariérovost školy, k bezbariérovému vstupu do budovy školy přibyl zcela nově zrekonstruovaný osobní výtah a bezbariérové WC. Hodnota těchto investičních akcí je necelých 800 tisíc Kč. Obě akce jsou plně v souladu s vyhláškou, která stanovuje normy pro zajištění bezbariérovosti. V naší škole je díky bezbariérovosti zajištěno plnohodnotné vzdělávání také žákům s pohybovým omezením.

Na víceúčelovém hřišti byla osázena zeleň, přes 30 keřů a 3 břízy lemují oplocení doskočiště a běžecké dráhy. Učebna jazyků je ve fázi před dokončením, je instalována interaktivní tabule s pojezdem, je namontováno elektrické zastínění, zabudováno nové osvětlení, dodávka AVT je na místě. Nyní čekáme na „správnou“ dodávku nábytku/stolů/, bohužel došlo k pochybení ze strany dodavatele. Náklady na realizaci jazykové učebny činí celkem přes 3,1 mil. Kč. Vedení školy se snaží a nadále se bude snažit modernizovat výuku na naší škole, přispěje tím k rozvoji kvalitního vzdělávání všech žáků školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy


Modernizace žákovské školní dílny

Život  žákovské  školní dílny na ZŠ Hlinecké

Pracovní činnosti – práce s žákovskými obráběcími stroji   

Žákovská školní dílna v naší škole byla modernizována v roce 2015 z projektu podpořeného evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci výzvy č. 34 z ROP Jihozápad. Moderní dílna je už třetím rokem chloubou naší školy a je žáky využívána v rámci předmětu technické činnosti a pracovní činnosti. Jmenované vyučovací předměty se staly mezi žáky velmi oblíbenými, žáci z prvního i druhého stupně školy se těší na hodiny strávené u dřevěných a kovových ponků. Nové dílenské nářadí a praktické vybavení dílny posouvá kvalitu obou technicky zaměřených předmětů. Pod rukama žáků vznikají opravdu povedené a krásné výrobky, které těší nejen “malé výrobce”, ale i paní učitelku Mgr. Řehořovou, která se žákům v dílně plně věnuje.  Vynaložené investice ve výši necelých 1,2 mil. do modernizace dílny plně splnily svůj účel. Modernizací dílny se zvýšila kvalita výuky, technické činnosti se staly pro žáky zajímavým a vyhledávaným předmětem, který jistě v budoucnu pozitivně ovlivní jejich uplatnění na trhu práce.   

Mgr. Hájková, ředitelka školy

Přečtěte si článek, který vyšel v Českobudějovickém deníku >>>


eu

Dotace z ROP Jihozápad – Operační program CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad

Žákovská školní dílna na ZŠ Hlinecká se oblékla do nového!

Publikováno

2015-dilnaV květnovém čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o průběhu realizace projektu „Modernizace žákovské školní dílny“ na ZŠ Hlinecká. Finanční dotaci na způsobilé výdaje získala škola v rámci 34. Výzvy z ROP Jihozápad. Celkové náklady na projekt činily 1 134 249 Kč, způsobilé výdaje byly 791 689 Kč, výdaje na stavební úpravy byly vyčísleny na 342 562 Kč. Díky podpoře zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou, z jehož prostředků byly uhrazeny nezpůsobilé výdeje, mohly vzniknout v žákovské školní dílně dva oddělené prostory, dílna na dřevo a dílna na kovo.

V závěru školního roku se dokončovaly poslední úpravy rozšířených prostor a přicházely poslední dodávky materiálu.   Žákovská dílna dostala nový vzhled, byla doplněna 7 novými dřevěnými stoly, tzv. hoblicemi, 24 kusy kovových ponků, na nichž je upevněn svěrák s teleskopickým držákem. V dílně nechybí moderní informační technologie, na posuvných pylonech je umístěna interaktivní tabule doplněna netebookem, vizualizérem, dataprojektorem a potřebným softwarem, PC je připojeno k internetové síti. Obě dílny jsou pokryty novým protiskluzovým linem, prostory jsou doplněny novými regály. Zmodernizovanou dílnu získají žáci k užívání již od 1. září nového školního roku. Zmodernizovaná dílna jistě přispěje k rozvoji technických dovedností žáků naší školy a do budoucna tak zvýší i jejich zájem o technicky zaměřené obory.

Z. Hájková, ředitelka školy


Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká

Publikováno 30.11.2014

Na hlinecké základní škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny” učí také technickým činnostem. Výuka tohoto předmětu probíhá ve školní dílně, která po více jak dvacetiletém užívání zestárla včetně dílenského vybavení.

Myšlenka modernizace žákovské školní dílny se zrodila asi před rokem, kdy škola podala žádost o grant v rámci 27. výzvy ROP NUTUS, Jihozápad, naší žádosti však nebylo vyhověno. Potřeba zlepšení stavu školní dílny a jejího vybavení nás vedla k rozhodnutí podat žádost o “Modernizaci žákovské školní dílny” opětovně. V červenci tohoto roku jsme využili 34. výzvy a částečně upravený projekt včetně žádosti podali na ROP . Naše rozhodnutí se vyplatilo. Na konci listopadu obdržela škola kladné vyjádření o podpoře našeho projektu.

Celkové náklady projektu jsou 1.134 249 Kč, způsobilé výdaje činí 791 689 Kč, nezpůsobilé výdaje jsou stavební úpravy. Díky souhlasu zřizovatele naší školy města Týn nad Vltavou budou stavební úpravy ve výši 342 562 Kč hrazeny z rozpočtu města. Realizací projektu se zvýší kvalita vzdělávání technických činností žáků školy, dojde k návaznosti s již realizovaným projektem OPVK 1.1, jehož klíčovými aktivitami byly rozvoj kariérního poradenství a mimo jiné i zlepšení podmínek pro výuku technických oborů.

Modernizací žákovské dílny se zlepší praktické dovednosti žáků, žáci získají zkušenosti s technickými činnostmi a pozitivní vztah k práci. Modernizací dílny se jistě zvýší kvalita výuky, technické činnosti se tak stanou pro žáky atraktivnějším předmětem, který v budoucnu ovlivní uplatnění našich žáků na trhu práce. Věřme, že projekt “Modernizace žákovské školní dílny” bude přínosem nejen pro naši školu a žáky, ale i pro město a celý mikroregion.

Mgr. Hájková, ředitelka školy


Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká

Publikováno 5.5.2015

2015-dilnaV nedávném čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o podpoře žádosti naší školy z ROP Jihozápad, škola získala v rámci 34. výzvy grant za účelem modernizace žákovské školní dílny. Jen připomenu, že celkové náklady projektu činí
1. 134 249 Kč, způsobilé výdaje jsou 791 689 Kč a výdaje nezpůsobilé zahrnují stavební úpravy.

Díky souhlasu zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou jsou stavební úpravy hrazeny z rozpočtu města, jejich výše je 342 562 Kč. Celý projekt je předfinancován zřizovatelem školy, tuto finanční záležitost řeší tzv. smlouva o výpůjčce. V současné době je projekt v realizační fázi, byla zahájena výběrová řízení, podepsány první smlouvy a do konce května budou dokončeny stavební úpravy. Rozšířením stávajících prostor dojde k zefektivnění výuky technických činností, vytvořením dvou oddělených prostor vznikne dílna na dřevo a dílna na kovo, bude tak umožněna souběžná výuka v každé učebně.

Školní dílny využívají žáci běžných tříd 1. a 2. stupně, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří naši školu navštěvují. Těmto žákům jistě usnadní modernizované školní dílny přechod na vyšší stupeň vzdělávání. V rámci projektu budou školní dílny doplněny novými stoly na dřevo tzv. hoblicemi a dílenskými stoly – kovo, žáci budou využívat nové dílenské svěráky s teleskopickými držáky, žáci budou moci využívat elektrotechnické stavebnice. V učebně dřevo bude instalována sada interaktivní tabule SMART Board s pylonovým pojezdem, dataprojektor, potřebný software, PC s připojením k internetu, dokumentová kamara a vizualizér. Tyto „technické zázraky“ přispějí ke zmodernizování a zkvalitnění výuky technických činností na naší škole. Věřím, že se technické činnosti stanou pro žáky atraktivnějším předmětem, zvýší jejich zájem o technicky zaměřené obory a tím ovlivní jejich uplatnění na trhu práce.

Mgr. Hájková, ředitelka školy