Projektové dny 2007

Škola hrou 2007

Na základě zkušeností s projektovým vyučováním v loňském školním roce jsme
Projektový den uskutečnili i letos. Tentokrát jsme se rozhodli, že celoškolní projekty proběhnou ve dvou dnech, v úterý 15.5. a ve čtvrtek 17.5.

Na 1.stupni ZŠ připravily paní učitelky projekt pro svou třídu. Žáci 4.AB se účastnili dvou projektů, žáci 4. a 5.tříd měli možnost zúčastnit se dokonce tří projektů Některé projekty byly dvoudenní, jiné jednodenní. Celkem bylo na 1.stupni vyhlášeno a uskutečněno 14 projektů.

Jsem účastníkem silničního provozu (dvoudenní) – 1.A

cíl projektu: osvojit si základní dopravní pravidla pro chodce a cyklisty, poznat správné vybavení kola;
počet žáků: 23 + 22;
aktivity: beseda s příslušníky Policie ČR, práce ve skupinách, dramatizace různých dopravních situací, výtvarné zpracování;
hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, uvědomily si, že i chodec či cyklista je účastníkem silničního provozu

Jarní příroda (jednodenní) – 1.B

cíl projektu: poznat zákonitosti změn přírody v ročních obdobích;
počet žáků: 24;
aktivity: práce ve dvojicích, pokusy, sledování přírody, výtvarné zpracování;
hodnocení projektu: projektové vyučování procházelo všemi předměty, připravená práce byla splněna

Život dříve a dnes (dvoudenní) – 2.AB – probíhal po třídách

cíl projektu: uvědomit si význam vědeckých objevů a vynálezů pro rozvoj lidstva, rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat ve skupině, rozvoj fantazie;
počet žáků: 46 + 47;
aktivity: práce ve skupině, prezentace předem zadaných referátů, práce s encyklopediemi, stavba vynálezu z lega, výstavka výrobků z lega, slohová práce na téma Můj vynález pro zlepšení života člověka, exkurze v Muzeu voskových figur v Českém Krumlově;
hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, při vlastních návrzích vynálezů řada dětí nemyslela jen na sebe či své blízké, ale svým vynálezem chtěla zlepši a ulehčit život i zcela neznámým lidem

Dobrodružství kapky Katky (dvoudenní) – 3.A

cíl projektu: uvědomit si význam vody pro život na Zemi, rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat ve skupině;
počet žáků: 25 + 25;
aktivity: práce ve skupinkách, koloběh vody, orientace v textu, výtvarné zpracování;
hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, uvědomily si význam vody pro veškerý život

Jaro (dvoudenní) – 3.B

cíl projektu: názorně poznat živou a neživou přírodu, upevňovat vztah k přírodě;
počet žáků: 21 + 21;
aktivity: práce ve skupině, práce s internetem, vytvoření herbáře, práce s encyklopedií, přírodovědnými knihami, výstava přírodnin, třídění materiálu, výroba jmenovek;
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, velmi dobře, pro spolužáky a své rodiče připravily výstavu z ukázek živé a neživé přírody – podívat se přišlo 13 rodičů

Poznáváme svět (dvoudenní) – 3.C

cíl projektu: multikulturní výchova , rozvíjení schopnosti komunikovat, pracovat ve skupině, rozvíjení fantazie;
počet žáků: 25 + 25;
aktivity: Žáci si předem vybrali světadíl a převlékli se za jeho obyvatel, práce ve skupinách, práce s encyklopediemi, připravenými texty, vyprávění zážitků z vlastních cest do zahraničí, výstavka fotografií, soutěže, vědomostní test, výtvarné zpracování map jednotlivých světadílů s obrázky obyvatel, živočichů, rostlin, historických památek, zajímavostmi. S tématem byl spojen i školní výlet do světa Indiánů -indiánské vesničky.
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, překvapily nejen svými kostýmy, ale i vědomostmi, které získaly předem četbou vlastních encyklopedií

Zvířata kolem nás (jednodenní) – 4.A, 4.B

cíl projektu: utřídění poznatků o zvířatech, rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat ve skupině;
počet žáků: 19 + 13;
aktivity: práce ve skupině, práce s encyklopedií, doplňovačky, čtyřsměrky, zajímavé úkoly s tematikou zvířat, tvorba vlastních básní o zvířatech, výtvarné zpracování, výstavka vymodelovaných zvířat, prezentace výrobků na nástěnce;
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře

Les – přítel člověka (jednodenní) – 4.B, 4.A

cíl projektu: rozšířit okruh poznatků o důležitosti lesa pro život člověka;
počet žáků: 19 + 14;
aktivity: práce ve skupině, práce s encyklopedií, s internetem, prezentace referátů, výtvarné zpracování;
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly s chutí, několik jednotlivců se do práce skupiny moc nezapojovalo

Poznej svůj kraj aneb Za krásami jižních Čech (dvoudenní) – 4.C

cíl projektu: seznámit žáky se zajímavými místy kraje;
počet žáků: 21 + 21;
aktivity: práce ve skupině, práce s mapou, vytváření cestovního katalogu, křížovky, osmisměrky, práce na počítačích, putování s písničkou, tvorba mapy Jihočeského kraje (lepení obrázků, vybarvování), řešení rébusů;
hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly se zájmem, dobře, některým žákům ještě dělá potíž pracovat ve skupině

Můj domov – ČR (jednodenní) – 5.A

cíl projektu: výchova k vlastenectví, rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat ve skupině, prohloubení poznatků o vesmíru;
počet žáků: 21;
aktivity: práce ve skupině, dopis kamarádovi, práce se slepou mapou, křížovky, přesmyčky, doplňovačky, vytváření katalogů – kam o prázdninách, prezentace vlastních prací;
hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, aktivně, velmi dobře

Plavba lodí (jednodenní) – 5.B

cíl projektu: získávání poznatků formou skupinové práce i práce jednotlivců, rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat; prohloubení poznatků o vesmíru;
počet žáků: 15;
aktivity: zvolení posádky, jeho velitele, vytvoření papírové lodě, založení lodního deníku, práce s mapou, encyklopedií, video, výtvarné zpracování, křížovky, tvorba dopisu (prosba o pomoc při ztroskotání – dopis do lahve);
hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, aktivně, velmi dobře, někteří žáci nedovedou pracovat ve skupině

Zdravá výživa (jednodenní) – 5.C

cíl projektu: rozšíření poznatků o vlivu zdravé výživy na život a zdraví člověka, rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině, praktické dovednosti;
počet žáků: 19;
aktivity: práce ve skupině, práce s internetem, práce s pracovními listy, s encyklopedií, výroba stravovací pyramidy (papír, dřevo, polystyrén), anketa, příprava pokrmu, ochutnávka;
hodnocení projektu: děti pracovaly se zájmem, chutí, aktivně, pro některé žáky je práce ve skupině obtížná

Vesmír (jednodenní) – 5.A, 5.B, 5.C

cíl projektu: prohloubení poznatků o vesmíru;
počet žáků: 51;
aktivity: exkurze do planetária, beseda, film;
hodnocení projektu: děti se se zájmem a aktivně účastnili besedy, dobře doplňovaly, výklad

Háčkovaná očka (jednodenní) – 4. – 5.třídy

cíl projektu: získat praktické dovednosti;
počet žáků: 9 + 15;
aktivity: různé techniky ručních prací, módní přehlídka, vyváření vlastního návrhu oblečení pro panenku (kresba, popis), prezentace prací;
hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, práce se jim dařila

Pro žáky 2.stupně ZŠ bylo vyhlášeno 19 projektů, do nichž se děti podle zájmu hlásily. V některých projektech společně pracovali žáci běžných i speciálních tříd.

Žij zdravě – žáci 6.tříd

cíl projektu: rozvíjení poznatků o významu zdravé výživy a zdravého životního stylu na život člověka;
počet žáků: 13 + 15;
aktivity: práce ve skupinách, práce s internetem, výroba pexesa zdraví, model potravní pyramidy, jóga, soutěže, praktické dovednosti – ovocné a zeleninové saláty, hostina;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti zábavnou formou získaly řadu nových poznatků, pracovaly se zaujetím

Řecká a římská mytologie – žáci 6.tříd

cíl projektu: seznámit žáky s polyteistickým náboženstvím, jmény Bohů, rozvíjení schopnosti pracovat, ve skupině, sebehodnocení;
počet žáků: 18 + 18;
aktivity: práce ve skupinách, práce s encyklopediemi, tvorba seznamů bohů, výtvarné zpracování – modelování podob Bohů, tvorba báje, tvorba scénáře, loutek, dramatizace, komiksová podoba řecké báje;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci procvičili verbální i nonverbální komunikaci, dobře

Kam na výlet ? – čísla a číslice – žáci 6. a 7.tříd

cíl projektu: seznámení se zajímavými místy v našem kraji, seznámení s kalkulací akce;
počet žáků: 11 + 10;
aktivity: práce ve dvojicích, práce s internetem, práce s mapou, zpracování získaných poznatků ve Wordu, kalkulace nákladů, prezentace, vytváření mapy;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s chutí

Magické čtverce – žáci 7.tříd

cíl projektu: poznávání matematických zákonitostí, matematika je zábavná;
počet žáků: 7 + 9;
aktivity: práce na počítači, pojem magický čtverec, zákonitosti tvorby magických čtverců, jejich historie, vytváření vlastních magických čtverců, řešení polomagnetických čtverců – sudoku, kakuro;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci sami dokázali magický čtverec vytvořit

Po stopách historie Týna nad Vltavou – žáci 6. – 9.tříd

cíl projektu: rozvíjení poznatků o našem městě, seznámení s jeho historií a jeho významnými osobnostmi, vzájemná spolupráce;
počet žáků: 18 + 17;
aktivity: práce s historickými dokumenty, návštěva muzea, prohlídka historických památek ve městě, fotografování historických objektů, soutěž;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali se zájmem, aktivně se zapojovali do plnění všech úkolů

Zpracování mléka – výroba másla a jogurtu – žáci 6. – 9.tříd

cíl projektu: seznámit žáky s hodnotou mléka, jeho zpracováním, s výrobou některých mléčných produktů;
počet žáků: 17 + 15;
aktivity: práce ve skupinách, práce s internetem, video, exkurze v samoobsluze, výroba másla, jogurtu, ochutnávka, výroba reklamního plakátu;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zaujetím

Modern people – žáci 6. – 9.tříd

cíl projektu: rozvíjení slovní zásoby, schopnost komunikace, spolupráce;
počet žáků: 16 + 17;
aktivity: práce ve skupinách, práce s internetem, práce se slovníky, sestavování dotazníku, anketa mezi občany města, prezentace;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci dobře spolupracovali, vzájemně se doplňovali

Jak se dělá časopis – žáci 6. – 9.tříd

cíl projektu: rozvoj komunikativních dovedností, vytvoření mimořádného čísla školního časopisu, stavba novin;
počet žáků: 17 + 18;
aktivity: sestavení redakční rady, rozdělení funkcí, práce ve skupinách, práce s internetem, ankety, rozhovory, korekce, tvorba mimořádného čísla školního časopisu;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zájmem, chutí, podařilo se jim vytvořit zvláštní vydání školního časopisu

Známe se? – žáci 6. – 9.tříd

cíl projektu: multikulturní výchova, rozvíjení komunikativních dovedností, práce ve skupinách;
počet žáků: 15 + 18;
aktivity: práce ve skupinách, test inteligence, Warteggův test vztahu k okolí, jazyk a písmo jiných národů, skládanky, pexeso, praktické dovednosti – příprava pokrmů z Itálie, Mexika, Afriky, konzumace vyrobeného pokrmu;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, práce se jim dařila

Světem hudebních nástrojů – žáci 6 . – 9.speciálních tříd

cíl projektu: estetická výchova, funkce hudby, její působení na osobnost člověka;
počet žáků: 13;
aktivity: práce ve skupinách, práce s internetem, obrazová dokumentace, obrazové karty, hudba barevná, kviz, skládačky, poslech;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci získali řadu nových poznatků, které se v hodinách HV neprobírají

Provádím německého kamaráda Týnem nad Vltavou a okolím – žáci 7. – 9.tříd

cíl projektu: příprava programu návštěvy zahraničního turisty na několik dní, procvičování konverzace;
počet žáků: 13 + 9;
aktivity: návštěva týnského Infocentra, zjišťování možnosti ubytování, stravování, sportovního a kulturního vyžití v našem městě, práce ve dvojicích, rozšíření slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností, prezentace;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci se aktivně zapojovali do práce

Hladomor ve světě – žáci 7. – 9.tříd

cíl projektu: rozvíjení pocitu solidarity, humanismus;
počet žáků: 19 + 17;
aktivity: práce ve skupinách, práce s internetem, práce s mapou, vytvoření mapy světa a zakreslení míst s hladomorem, hledání příčin hladomoru, druhy humanitární pomoci;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly velmi dobře

Jak fungují naše smysly – žáci 8.tříd

cíl projektu: prohloubit učivo o funkcích smyslových orgánů, zjistit zajímavosti, rozvíjet praktické dovednosti;
počet žáků: 17 + 16;
aktivity: práce ve dvojicích, optické klamy, prostorové obrázky, provádění pokusů, práce s internetem, pracovními listy, daktyloskopie – zhotovování otisků prstů, poznávání vůní a chutí, orientace v prostoru, prezentace výsledků – výzdoba učebny přírodopisu, chodby;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali bez problémů, požadované úkoly velmi dobře plnili, práce je bavila

Tradiční všestrannost – žáci 8. – 9.tříd

cíl projektu: procvičování praktických dovedností, rozvíjení orientace, sebekontrola, sebeovládání;
počet žáků: 17 + 19;
aktivity: práce s mapou, buzolou, základy střelby, soutěž všestrannosti;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, o projekt byl velký zájem

Malá encyklopedie fotografa – žáci 8. – 9.tříd

cíl projektu: estetická výchova, tvůrčí přístup, fotodokumentace projektového dne;
počet žáků: 6 + 9;
aktivity: motivační námět, tvůrčí pohledy, rady, tipy, pomůcky, praktická část – kreativní úkoly, hodnocení, prezentace výsledků na hale školy;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, práce dětí mile překvapily, fotografie byly zajímavé po formální i obsahové stránce

Chemie v kuchyni – žáci 9.tříd

cíl projektu: formou experimentu najít souvislosti mezi teorií a praxí, seznámit se s jednoduchými laboratorními měřeními, rozvoj praktických dovedností;
počet žáků: 13 + 15;
aktivity: práce ve skupinách, práce na počítači, test, chemické pokusy – měření pH, zákon o zachování hmotnosti, destilace, filtrace, obsah plynů ve vodě, tvorba grafů;
hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti si v praxi ověřily teoretické znalosti

Projektové vyučování 2007Projektové vyučování 2007Projektové vyučování 2007Projektové vyučování 2007

Projektové dny splnily svůj cíl. Na projektové vyučování, které vyučující velmi pečlivě, svědomitě a nápaditě připravili, se přišel podívat i pan starosta Mgr. Karel Hájek.
Práce žáků ho zaujala, ocenil vědomosti dětí, s řadou z nich si popovídal, ochutnal
vyrobené máslo a poskytl i své otisky prstů.