Projektové dny 2011

V tomto školním roce byl z důvodu zapojení žáků a vyučujících do OP VK 1.1. a OP VK 1.4. uskutečněn jeden Projektový den. Na 1. stupni proběhl den v rámci jednotlivých tříd, žáci na 2. stupni si vybírali, kterého projektu se zúčastní. Celkem bylo uskutečněno 24 projektů, 11 na 1. stupni a 13 na 2. stupni. Do práce v projektu se zapojili 374 žáci.

1. stupeň

Mgr. Blanka Ludačková – 1. A, Mgr. Jitka Suchanová – 1. B
projekt: Poznáváme dopravní situaci ve svém městě

cíl projektu: dopravní výchova, znalost dopravních značek, dopravní prostředky, chování chodců, pravidla pro cyklisty

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, k učení, k práci a kompetence sociální a občanská

aktivity: práce ve třídě – výtvarné ztvárnění dopravních prostředků, pobyt v přírodě (ZŠ, kruhový objezd, autobusové nádraží, vlakové nádraží), pozorování svého okolí, plnění zadaných úkolu s dopravní tematikou

počet žáků: 18 + 18

hodnocení projektu: všechny děti se do projektu aktivně zapojily, dobře spolupracovaly, navzájem si pomáhaly, úkoly plnily velmi dobře a se zaujetím

Mgr. Iva Šímová – 2. A, Mgr. Jaroslava Werbynská 2. B
projekt: Ekologie životního prostředí v našem městě z hlediska dopravy

cíl projektu: poznat, jak výfuky aut poškozují životní prostředí

byly rozvíjeny kompetence k učení, kompetence komunikativní, občanské, kompetence k řešení problémů, osobnostní rozvoj, rozvoj pozornosti a soustředění,

aktivity: práce ve třídě – výtvarné ztvárnění, pobyt v přírodě, porovnávání jednotlivých lokalit města, práce ve skupinách – zapisování počtu projetých osobní i nákladních aut, autobusů a jízdních kol na kruhovém objezdu

počet žáků: 25 + 23

hodnocení projektu: děti pracovaly se zaujetím, dobře spolupracovaly

Mgr. Martina Babková – 3. A
projekt: Cesta ke zdraví – můj denní režim

cíl projektu: vytvořit pozitivní vztah ke svému zdraví, pěstovat správné návyky v péči o zdraví, celoživotní zodpovědnost  za podporu a ochranu zdraví, utváření pozitivních mezilidských vztahů založených na úctě, toleranci a empatii

byly rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní

aktivity: práce ve skupině, práce s pracovními listy, hra na jídelní semafor, sestavení pyramidy z obalů potravin, které žáci konzumují, soutěž družstev, plnění kyblíků skleničkou

(pitný režim), skládání puzzle s obrázky zdravého životního stylu, zdravá svačinka z mrkví, které si žáci zaseli na pozemku

počet žáků: 20

hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, v závěru si pochutnaly na vlastně vyrobených pomazánkách

Mgr. Alena Šebestová – 3. B
projektu: Cesta za zdravím – naše smysly

cíl projektu: poznat důležitost lidských smyslů, jejich umístění v lidských ústrojích

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, k učení, sociální, občanské, pracovní

aktivity: smyslové hry hmatová, sluchová, čichová), práce ve skupinách, práce s Legem, Puzzelhrátky, práce s pracovními listy

počet žáků: 19

hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, z Lega vytvořily místo, kde se cítí dobře, místo, které mají rády

Mgr. Dana Ťupová – 3. C
projekt: Cesta ke zdraví – nejen zdravé zuby

cíl projektu: vytvořit pozitivní vztah ke svému zdraví, pěstovat správné životní návyky, umět se vyhnout nebezpečí, vytvoření pracovního sešitu

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, k učení, občanské, pracovní, k řešení problémů

aktivity: skupinová práce, soutěžení, křížovky, práce s encyklopediemi, s pracovními listy

počet žáků: 18

hodnocení projektu: děti pracovaly s nadšením, vytvořeny 4 pracovní sešity s názvem Naše zdraví

Mgr. Zuzana Sedláčková – 4. A
projektu: Vzhůru za pokladem

cíl projektu: prohlubování získaných poznatků formou skupinové práce i práce jednotlivců, rozvíjení kompetencí komunikativní, sociální a personální, kompetence k řešení problémů

aktivity: skupinová a individuální práce, práce s encyklopediemi, s odborným textem, výtvarné vyjádření, upevnění fyzické kondice, luštění zašifrovaných zpráv, tajenky, vytvoření starodávné mapy a truhly, překonávání překážkové dráhy

počet žáků: 15

hodnocení projektu: všechny skupinky žáků spolupracovaly velmi dobře a výsledky své práce pěkně prezentovaly, všechny týmy získaly diplomy a poklad ve formě sladké odměny, děti práce na projektu bavila, aktivně se zapojily všechny

Mgr. Hana Duroňová – 4. B
projektu: Zahrada

cíl projektu: získání nových poznatků, upevňování pracovních návyků

byly rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, sociální, kompetence k učení, k řešení problémů

aktivity: práce ve skupinách, výzdoba hliněného květináče technikou, výroba kartiček flashcard s motivy ovoce a zeleniny, luštění křížovky, vysazování zonálních muškátů do připraveného květináče, výroba pomazánek ředkvičkové, česnekové, pažitkové

počet žáků: 15

hodnocení projektu: děti pracovaly s chutí, projekt bude pokračovat (pozorování růstu zasazených muškátů, které zdobí třídu), práce se žákům dařila, prostupovala všemi hodinami

Mgr. Svatava Báčková – 5. A 
projektu: Cesta do vesmíru

cíl projektu: prohlubování poznatků o vesmíru, třídění informací, propojování poznatků z různých oblastí, posuzování vlastní práce i práce ostatních

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence k učení, k řešení problémů

aktivity: práce ve skupině, kosmický výcvik, luštění šifer, tajných kódů, křížovek, spojovačky, puzzle, kvíz, pozdravy pro mimozemskou civilizaci, hra s létajícími talíři, výtvarné ztvárnění kosmické lodě, práce s interaktivní tabulí

počet žáků: 22

hodnocení projektu: téma děti zaujalo, pracovaly s nadšením a velmi dobře plnily zadané úkoly

Mgr. Edita Jindřichová – 5. B
projektu: Cestujeme po Evropě

cíl projektu: přiblížit a poznat evropské státy dle vlastního výběru, prohlubování získaných poznatků formou skupinové i individuální práce

rozvíjeny byly kompetence komunikativní, k řešení problému, kompetence  sociální i osobnostní

aktivity: práce ve skupinkách, práce s mapou, luštění křížovky, přesmyček, poznávání různých evropských jazyků, třídění informací a zpracování vlastní prezentace, vybrané evropské státy jednotlivé skupiny představili svým spolužákům, práce s interaktivní tabulí

žáků: 22

hodnocení projektu: žáci pracovali s chutí, prezentace doplnili o spoustu zajímavostí, projekt se vydařil

2. stupeň

Mgr. Josef Ťupa, Jiří Hladeček – žáci 6. tříd
projekt: Řecká a římská mytologie

cíl projektu: prohloubení znalostí žáků,

byly rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikace a kooperativní, kompetence tvořivosti, kompetence pracovní

aktivity: práce ve skupinách, práce s encyklopediemi, internetem, tvorba abecedního seznamu nejznámějších bohů, příprava divadelního představení ( loutky, činohra, figurky  – úryvek z nějaké řecké pověsti), výtvarná činnost – dle vlastní představy modelování sošky řeckého boha

počet žáků: 8

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci  většinou dobře spolupracovali, práce je bavila, někteří se musí naučit uvědomělé kázni

Mgr. Jiřina Koberová – žáci 6. tříd
projekt: Žij zdravě

cíl projektu: prohloubení poznatků o významu zdravé výživy a vlivu zdravého životního stylu na život člověka

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, pracovní, kompetence k řešení problémů, sociální, spolupráce

aktivity: práce ve skupinách, práce na PC, skládanky, výroba pexesa zdraví, model potravní pyramidy, soutěže, praktické činnosti – ovocné a zeleninové saláty, zeleninové tyčinky, ježek, džus – hostina

počet žáků: 14

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti zábavnou formou získaly řadu nových poznatků, pracovaly se zaujetím

Mgr. Drahomíra Hanzlíková – žáci 7. + 8. tříd
projekt: Archimediáda

cíl projektu: prohloubení poznatků učiva z fyziky

byly rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problému, kompetence pracovní

aktivity: výroba názorných pomůcek – reaktivní loďka, karteziánek, Tantalův pohár, vznášedlo z CD, raketa, pavouček, praktické činnosti – nafouknutí balónku ve sklenici, nasátí vody do lahve, využívání znalostí o hydrostatickém a atmosférickém tlaku, přetlaku a podtlaku, práce se spojenými nádobami

počet žáků: 7

hodnocení projektu:  cíl projektu byl splněn, žáci poznali, že fyzika není nudná věda

Ing. Zdena Valková – žáci 6. + 7. tříd
projekt: Mléko a jeho zpracování

cíl projektu: prohloubení poznatků o mléku, jeho významu a zpracování, výroba másla

byly rozvíjeny kompetence k učení, sociální a personální, pracovní, komunikativní

aktivity: práce s internetem, zhlédnutí filmu Zpracování mléka, práce ve skupinách, stloukání másla, příprava pokrmu z mléka a másla (palačinky s nutelou, tvarohové řezy)

počet žáků: 14

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali s chutí, nejvíce je zaujala výroba másla, na zhotovených pokrmech si pochutnali

Mgr. Jana Čtvrtníková – žáci 8. tříd
projekt: Naše smysly

cíl projektu: prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností týkajících se učiva

8. ročníku – smyslové orgány

Byly řešeny kompetence k řešení problémů, k učení, pracovní a komunikativní

aktivity: práce ve dvojicích i ve skupinách, zkouška prostorového vidění, vnímání barev, optické klamy, prostorové obrázky, důkaz slepé skvrny v oku, zkouška prostorového slyšení, zhotovení otisků prstů, zkouška vnímání čichem a chutí, plnění úkolů na pracovních listech, tvoření informačních plakátů

počet žáků: 15

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, všichni žáci se aktivně podíleli na plnění zadaných úkolů, prostřednictvím různých pokusů si prohloubili znalosti týkající se činnosti jednotlivých smyslových orgánů, vytvořené plakáty zdobí třídu

Mgr. Miroslava Waageová – žáci 8. tříd
projekt: Chemie v kuchyni

cíl projektu: praktické ověření vědomostí z chemie

byly rozvíjeny kompetence pracovní, komunikativní, k řešení problémů a kompetence k učení

aktivity:  v chemické laboratoři pracovali žáci  ve dvojicích, prováděli praktické činnosti – nafukovali balónek reakcí octa a soli, měřili kyselosti a zásaditosti vzorků z kuchyně, z vajíčka pomocí octa vyrobili míček, pomocí chladící směsi (led a sůl) si zmrazili smetanový krém a vyrobili zmrzlinu, z cukru a sody vyrobili faraonova hada, ověřili si, že samotný cukr ani popel nehoří, ale cukr posypaný popelem ano

počet žáků: 17

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly s chutí a se zájmem, poznali, že chemie je zajímavá věda, někteří se musí naučit uvědomělé kázni

Mgr. Josef Mikeska – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Čtyřboj, pětiboj, sedmiboj, desetiboj – to není jen všestrannost

cíl projektu: prohloubit teoretické znalosti o soutěžích, prakticky projít pětibojem

byly rozvíjeny kompetence pracovní, sociální, sebereflexe, k učení

aktivity: vyhledávání informací – práce s internetem, časopisy, tvorba tabulek na výkony, převádění výkonů na body, praktická soutěž podle kategorií – pětiboj se skládal z běhu na

60 m, skoku vysokého, skoku dalekého, běhu na 1000 m a hodu kriketovým míčkem či vrhu koulí, hodnocení, udělení diplomů

počet žáků: 16

hodnocení projektu: cíl byl splněn, žáci závodili s chutí, posilovali své sebevědomí, respektovali pravidla práce v týmu

Mgr. Vladimír Kainzinger – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Hrnky, vázy, konvice, korálky, zvonečky – všechno možný

cíl projektu: seznámení žáků s keramickou hlínou, poznat její specifika a vytvořit výrobek s hodnotou estetickou i užitečnou

byly rozvíjeny kompetence pracovní, sociální a personální, k učení, sebehodnocení

aktivity: vytváření keramických výrobků různými technikami – lití, lepení plátů, vymačkávání, 1. vypálení výroku

počet žáků: 8

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zájmem, vytvořily zajímavé výrobky, které budou naglazovány a ještě jednou vypáleny

Mgr. Jiřina Řehořová – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Drátované kamínky

cíl projektu: naučit žáky pracovat s drátem a vyrobit si dekoraci, vyrobit jednoduchou náušnici z drátu a korálků, rozvíjet fantazii

byly rozvíjeny kompetence pracovní, k řešení problémů, komunikativní

aktivity: ohýbání, stříhání a rovnání ocelového a měděného drátu, výroba drátěného stromečku, navlékání korálků a tvarování větviček, jejich připevňování ke kamínku, podle  pracovního návodu vytvořili kuličku z jkorálků, kterou paní učitelka připevnila na afroháčky

počet žáků: 9

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zaujetím, dekorativní stromečky i náušnice se jim povedly

Marie Maršíková – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Po stopách historie Týna nad Vltavou

cíl projektu: seznámení  žáků s dějinami našeho města (od jeho založení po současnost), prohloubit kladný vztah k městu, ve kterém žijí, a k výtvorům předků

byly rozvíjeny kompetence k řešení problému, kompetence k učení, kompetence sociální, občanské, pracovní

aktivity: práce s historickými materiály, s internetem, encyklopediemi, návštěva muzea – expozice Od pravěku po současnost, prohlídka historických památek ve městě, fotografická dokumentace, soutěž

počet žáků: 18

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali se zájmem, aktivně se zapojovali do plnění všech úkolů, velmi dobře dokázali pracovat v týmu

Mgr. Martina Hrůzová – žáci 6. – 9. tříd
projektu: Práce v redakci školního časopisu

cíl projektu: poznávání práce v redakci, zachycení průběhů Projektového dne , vytvoření mimořádného čísla školního časopisu

byly rozvíjeny kompetence komunikativní, občanská, pracovní, k řešení problému, k učení

aktivity:  práce ve dvojicích i skupinách, práce s počítačem, ankety, rozhovory, reportáže, fotografování, korekce

počet žáků: 15

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, děti pracovaly se zájmem, vytvořily mimořádné číslo časopisu, v němž se jim podařilo vystihnout podstatu a průběh jednotlivých projektů, staly se opravdovými členy redakčního týmu

Mgr. Jaroslava Nýdlová – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Užij si svou cestu kolem světa – Enjoy your travelling arend the world

cíl projektu: prohloubit své znalosti o různých zemích, vytvořit název cestovní kanceláře a její logo, připravit plán cesty po vybrané zemi, najít vhodnou trasu a vytvořit katalog cestovní kanceláře, žáci mohli pracovat v anglickém nebo českém jazyce

byly rozvíjeny kompetence k učení, sociální, komunikativní, pracovní, kompetence k učení a k řešení problémů

počet žáků: 20

aktivity:  práce s encyklopediemi, internetem, vyhledávání a třídění informací,  práce ve dvojicích, ve skupinách, práce s mapou, výtvarné ztvárnění loga cestovní kanceláře, vytváření plánu a trasy zájezdu, tvorba katalogu cestovní kanceláře

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci pracovali velmi dobře, práce se jim dařila. Výstupy byly vyvěšeny na nástěnce na hale školy

Mgr. Jitka Hrušková – žáci 6. – 9. tříd
projekt: Životní prostředí – a co ty?

cíl projektu: prohloubit poznatky o životním prostředí, ochraně přírody, zdravém životním stylu

byly rozvíjeny kompetence k učení, řešení problémů, občanské, pracovní

aktivity: práce ve skupinách, dvojicích, práce s internetem, provádění a vyhodnocení testu zadaného žákům školy, vytvoření seznamu chráněných území ČR, výroba hraček z PET lahví, ze starého použitého papíru, vytvoření samolepky na sběrový kontejner

počet žáků: 11

hodnocení projektu: cíl projektu byl splněn, žáci si pracovali se zájmen, vytvořili výstavku z vyrobených hraček

Na škole bylo vyhlášeno a uskutečněno 24 projektů. Jejich cíl byl splněn. Všechny projekty byly zajímavé, vyučujícími svědomitě a nápaditě vytvořené.

Opět jsme zjistili, že učení hrou je přínosem pro žáky i učitele.