Nadace ČEZ

Bezbariérový vstup do budovy ZŠ Hlinecká

Vážení čtenáři, všichni dobře víme, že pár schodů zdravým žákům problémy nedělá. Ale pro žáky se sníženou schopností pohybu znamená nepřekonatelný problém. Aby se mohli v naší škole vzdělávat žáci pohybově znevýhodnění, podalo vedení školy žádost do grantového řízení NADACE ČEZ „Oranžové schody“.  Cílem žádosti bylo získání dotace na vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy. Žádost byla podpořena a škola získala dotaci ve výši 465 tisíc. Projektové náklady byly vyčísleny na 895 tisíc, díky výběrovému řízení se předpokládaná finanční náročnost výrazně snížila.  Pořízení bezbariérové rampy přišlo na necelých 670 tisíc Kč. Chybějící finanční prostředky dofinancoval zřizovatel školy a sama škola z rezervního fondu. Bezbariérový vstup byl úspěšně dokončen v polovině dubna týnskou firmou Wendi. Úplnou tečkou za touto investiční akcí bude kolaudační řízení, požadovaný audit a slavnostní otevření.  To se uskuteční 16. května v 10:00 hodin za přítomnosti členů NADACE ČEZ a zástupců města.   

Mgr. Hájková, ředitelka školy


Bezbariérový vstup do budovy ZŠ Hlinecká

V červenci tohoto roku podalo vedení školy žádost do grantového řízení NADACE  ČEZ “Oranžové schody”. Cílem žádosti bylo získat dotaci na vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy. V současné době není zajištěn bezbariérový přístup do školy, což činí problém zvláště osobám s omezenou pohyblivostí. NADACE ČEZ žádost školy podpořila, správní rada schválila dotaci ve výši 465 tisíc na vybudování  bezbariérové rampy ke škole. Finanční nákladnost této investiční akce je vyčíslena dle projektové dokumentace na více jak 895 tisíc. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení, je před podpisem smlouvy s NADACÍ ČEZ.  Zřizovatel školy vyjádřil souhlas s případným dofinancováním chybějících finančních prostředků, částečně se bude podílet na dofinancování i sama škola. Předpokládané ukončení realizace projektu je v měsíci březnu 2017. Vybudování bezbariérového vstupu do školy bude do budoucna jednou z nutných podmínek po úspěšné získání evropských dotací pro naši školu. Díky bezbariérovosti školy se budou moci do budoucna v naší škole vzdělávat i žáci pohybově znevýhodnění.

Děkuji radě města za vyjádření souhlasu a podpoření tak realizace výše uvedeného projektu.  

Mgr. Hájková, ředitelka školy