Hlinecký vánoční jarmark

Uběhl rok a znovu jsme se všichni sešli na tradičním hlineckém vánočním jarmarku. Jarmark nám připomenul dny adventní a blížící se vánoční svátky. Vánoční stromek, krásné výrobky žáků, pěvecké a hudební vystoupení žáků školy silně umocňovaly vánoční čas, všichni přítomní byli veselí a mile naladěni. Pozvání na náš školní jarmark přijal i hudebník a zpěvák Lukáš Černý, jeho zpěv a doprovod na kytaru všechny přítomné silně oslovil. Na závěr byli všichni žáci odměněni malým dárkem v podobě teplého vánočního punče.

Po ukončení akce si žáci odnášeli své výrobky domů pro své blízké. Poděkování patří všem, kteří přispěli k hladkému a bezchybnému konání celoškolní akce, všem zaměstnancům školy, paní uklízečkám, panu školníkovi, paní kuchařkám a samozřejmě i pedagogům školy. Bez jejich nadšení, pozitivního přístupu, nápadů a chuti si vzájemně pomoci by nemohl být Hlinecký jarmark takový, jaký byl. Děkuji touto cestou za spolupráci panu Janu Meidlovi, děkujeme zřizovateli za poskytnutí příspěvku z Oražového roku. Závěrem bych také chtěla poděkovat všem rodičům a příznivcům školy, kteří nás navštívili a svou přítomností tak přispěli ke skvělé předvánoční atmosféře, plné porozumění a přátelství.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy